Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 241 - 247 2019-12-31

Reel Tarımsal Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla ve Tarım Kredileri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans

Esra KANADALI [1] , Emine KAYA [2]


Bu çalışmanın amacı, kırsal kalkınmanın ekonomik göstergelerinden biri olarak dikkate alınan reel tarımsal gayri safi yurtiçi hasıla ile tarımsal finansman araçlarından biri olan tarımsal krediler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışma 1998-2018 yıllarını kapsamaktadır. Reel tarımsal gayri safi yurtiçi hasıla ve toplam tarım kredileri değişkenleri analize alınmaktadır. Bu çalışmada doğru model seçimini yapmak için Advanced Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi kullanılmaktadır. Değişkenlerin birim kök seviyelerinin ADF birim kök testi ile belirlenmesinden sonra, Engle-Granger iki aşamalı eşbütünleşme analizi, reel tarımsal gayri safi yurtiçi hasıla ile toplam tarımsal krediler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığını belirlemek için yapılmaktadır. Analiz sonucunda toplam tarımsal kredilerin ve reel tarımsal gayri safi yurtiçi hasıla değişkenlerinin birlikte hareket ettiği söylenebilir. Başka bir deyişle reel tarımsal gayri safi yurtiçi hasıla ve tarımsal kredilerin uzun vadeli bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir.


The aim of this study is to determine the relationship between the real agricultural gross domestic product, which is one of the economic indicators of rural development and total agricultural loans among agricultural financing instruments. The study covers the years of 1998-2018. The real agricultural gross domestic product and the total agricultural loans data are included in analysis. In this study, to make the right model selection, the Advanced Dickey-Fuller unit root test is used. After determining the unit root levels of the variables by the Advanced Dickey-Fuller unit root test, the Engle-Granger two-stage cointegration analysis is performed to determine whether there is cointegration relationship between the real agricultural gross domestic product and total agricultural loans. As a result of the analysis, it can be stated that the total agricultural loans and the real agricultural gross domestic product variables act together. In other words, it is determined that the real agricultural gross domestic product and the agricultural loans are in a the long-term relationships.

 • Anetor, F. O., Ogbechie, C., Kelikume, I. and Ikpesu, F. 2016, Credit Supply and Agricultural Production in Nigeria: A Vector Autoregressive (VAR) Approach”, Journal of Economics and Sustainable Development, 7(2), 131-143.
 • Artık, S. and Abay, C. 2014, Türkiye’de Tarımsal Büyümenin Kaynakları: 1980- 2010 Dönemi, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3- 5 Eylül, Samsun.
 • Azimi, H. 2013, Role of Bank Credits in Development of Agriculture Sector, Life Science Journal, 10(1), 1386-1391.
 • Awotide, B. A., Abdoulaye, T. Y., Alene, A. and Manyong, V. M. 2015, Impact of Access to Credit on Agricultural Productivity: Evidence from Smallholder Cassava Farmers in Nigeria, The International Conference of Agricultural Economists (ICAE) Milan, Italy August 9-14.
 • Burgess, R. and Pande R. 2002, Do Rural Banks Matter? Evidence from The Indian Social Banking Experiment’, https://econ.lse.ac.uk/staff/rburgess/wp/aer.pdf, Accessed Date: 22.08.2019.
 • Carter, M. R. 1984, Identification of The Inverse Relationship between Farm Size and Productivity: An Empirical Analysis of Peasant Agricultural Production, Oxford Economic Papers, 36(1), 131-145.
 • Carter, M. R. and Olinto, P. 2003, Getting Institutions “Right” for Whom? Credit Constraints and The Impact of Property Rights on the Quantity and Composition of Investment, American Journal of Agricultural Economics, 85(1), 173–186.
 • Chandio, A. A., Jiang, Y., Wei, F. and Guangshun, X. 2018, Effects of Agricultural Credit on Wheat Productivity of Small Farms in Sindh, Pakistan, Agricultural Finance Review, 78(5), 592-610.
 • Dantwala, M. L. 1989, Estimates of Demand for Credit and Its Role in Poverty Alleviation, Indian Journal of Agricultural Economics, 44(4), 416-422.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2000, Özel İhtisas Komisyon Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plan, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/08_KirsalKalkinma.pdf.
 • Diagne, A., Zeller, M. and Sharma, M. 2000, Empirical Measurements of Households Access to Credit and Credit Constraints in Developing Countries: Methodological Issues and Evidence, Working Paper, No. 90.
 • Duramaz, S. and Taş, T., 2018, Kamusal, Özel Ve Yabancı Sermayeli Bankaların Kullandırdıkları Tarımsal Kredilerin Tarımsal Üretime Etkisi: Ege Bölgesi’ne Yönelik Panel Veri Analizi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(1).
 • Egbetunde, T. 2012, Bank Credits and Rural Development in Nigeria (1982-2009), International Journal of Finance and Accounting, 1(3), 45-52.
 • Engle, F. E. and Granger, C. W. J. 1987, Co-integration and Error Correction: Representation and Testing, Econometrica, 55(2), 251-276.
 • Engle, R. F. and Yoo, B. S. 1987, Forecasting and Testing in Co-integrated Systems, Journal of Econometrics, 35(1), 143-159.
 • Ekwere, G. E. and Edem, I. D. 2014, Evaluation of Agricultural Credit Facility in Agricultural Production and Rural Development, Global Journal of Human-Social Science: B Geography, Geo-Sciences, Environmental Disaster Management, 14(3), 19-26.
 • Ersoy, M. and Özsoy, M. Ş. 2017, Tarım Finansmanının Kalkınmadaki Rolü ve Önemi: Bir Model Önerisi, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(47), 1-14.
 • Feder, G., Lau, L. J., Lin, J. Y. and Luo, X. 1990, The relationship between Credit and Productivity in Chinese Agriculture: A Microeconomic Model of Disequilibrium, American Journal of Agricultural Economics, 72(5), 1151-1157.
 • Freeman, Η. Α., Ehui, S. Κ. and Jabbar, M. A. 1998, Credit Constraints and Smallholder Dairy Production in The East African Highlands: Application of A Switching Regression Model, Agricultural Economics, 19(1-2), 33-44. Gujarati, D. N. 1995, Basic Econometrics, Fourth Edition, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Hayami, Y. and Rutta, V. W. 1970, Agricultural Productivity Differences Among Countries, The American Economic Review, 60(5), 895-911.
 • Karacan, A. R. 1991, Tarım İşletmelerinin Finansmanı ve Tarımsal Kredi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ege Üniversitesi Basım Evi, İzmir.
 • Koçtürk, M., Duramaz, S. and Eker, M. 2013, Kırsal Kalkınmada Bankacılık Ve Tarımsal Kredi Uygulamaları: Manisa Örneği, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 372-394.
 • Meijerink, G. and Roza, P. 2007, The Role of Agriculture in Economic Development, Markets, Chains and Sustainable Development Strategy and Policy paper 4.
 • Ministry of Food, Agriculture and Livestock, 2014, Kırsal Kalkınma Planı Değerlendirme Raporu https://kkp.tarim.gov.tr/KKPdr2010-2013.pdf.
 • Mohamed, K. and Temu, A. 2008, Access to Credit and Its Effect on The Adoption of Agricultural Technologies: The Case of Zanzibar, African Review of Money Finance and Banking, 45-89.
 • Obilor, S. I. 2013, The Impact of Commercial Banks’ Credit to Agriculture on Agricultural Development in Nigeria: An Econometric Analysis, International Journal of Business, Humanities and Technology, 3(1), 85-94. Ogundeji, A. A., Donkor, E., Motsoari, C. and Onakuse, S. 2018, Impact of Access to Credit on Farm Income: Policy Implications for Rural Agricultural Development in Lesotho, Agrekon, 57(2), 152–166.
 • Olgun, F.A., Işın, Ş. And Işın, F. 2018, Türkiye'de Tarımsal GSYH İle Tarımsal Yatırımlar Arasında Nedensellik İlişkisi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 24 (1), 63- 75.
 • Özden, A., Armağan, G. and Şimşek, Barış Y. 2014, Avrupa Birliği Ülkelerinde Kırsal Kalkınma Göstergeleri (2007-2013), XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun.
 • Rosenzweig, M. R. and Binswanger, H. R. 1993, Wealth, Weather Risk and The Composition and Profitability of Agricultural Investments, The Economic Journal, 103(416), 56-78.
 • Sevinç, G. 2018, Süt Sığırcılığı Desteği Alan Kooperatif İşletmelerinin Örgütlenmeye ve Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Şanlıurfa ili Kasdep Örneği, Unpublished Doctoral Thesis, Şanlıurfa.
 • Sial, M. H. and Carter, M. R. 1996, Financial Market Efficiency in An Agrarian Economy: Microeconometric Analysis of Pakistani Punjab, The Journal of Development Studies, 32(5), 771-798.
 • Terin, M., Aksoy, A. and Güler, O. İ. 2013, Tarımsal Büyümeye Etki Eden Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(3), 41-50.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008, Tarım İstatistikleri Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi-5.
 • World Bank, 2003, The World Development Report”, Washington, DC: The World Bank. www-wds. worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/06/000112742_20060906121359/Rendered/ PDF/267630REACHING0THE0RURAL0POOR0.pdf. Accessed Date, 5.09.2019.
 • Yavuz, F. and Dilek, Ş. 2019, Türkiye Tarımına Yeniden Bakış, SETA Rapor, İstanbul.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Yazar: Esra KANADALI (Sorumlu Yazar)
Kurum: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Emine KAYA
Kurum: AGRI IBRAHIM CECEN UNIVERSITY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder646523, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {241 - 247}, doi = {10.24181/tarekoder.646523}, title = {The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans}, key = {cite}, author = {KANADALI, Esra and KAYA, Emine} }
APA KANADALI, E , KAYA, E . (2019). The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans. Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (2) , 241-247 . DOI: 10.24181/tarekoder.646523
MLA KANADALI, E , KAYA, E . "The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 241-247 <http://journal.tarekoder.org/tr/issue/51775/646523>
Chicago KANADALI, E , KAYA, E . "The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 241-247
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans AU - Esra KANADALI , Emine KAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.646523 DO - 10.24181/tarekoder.646523 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 247 VL - 25 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.646523 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.646523 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans %A Esra KANADALI , Emine KAYA %T The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.646523 %U 10.24181/tarekoder.646523
ISNAD KANADALI, Esra , KAYA, Emine . "The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 2 (Aralık 2020): 241-247 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.646523
AMA KANADALI E , KAYA E . The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans. TED - TJAE. 2019; 25(2): 241-247.
Vancouver KANADALI E , KAYA E . The Relationship Between Real Agricultural Gross Domestic Product and Agricultural Loans. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(2): 247-241.