Yıl 2019, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 267 - 274 2019-12-31

An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products
Afganistan Tarım Ürünleri Dış Ticaret Yapısına İlişkin Bir Değerlendirme

Mohammad Sharif RAHİMİ [1] , Metin ARTUKOĞLU [2]


Agriculture is traditionally a driving force of the Afghan economy with the majority of the Afghans rely on agriculture to feed their families and earn a livelihood. Prior to Taliban rule and decades of conflict, Afghanistan was not only able to produce enough food for its own population but also exported many agricultural products, such as almonds, pomegranates, pistachios, raisins, apricots…etc. Nevertheless, agriculture is now on the way to recovery. This paper aims at assessing the role of agriculture in Afghanistan’s economy and recent agriculture development after Taliban Government. The paper further highlights the place and importance of agriculture in Afghanistan foreign trade, economy in general, international trade status and importance of the geographical position including its natural resources for future development. According to the finding, the agricultural products contributed about 73.3 % to the total export in Afghanistan as of 2016 with 61.6% labor force engaged in this sector. It is one of the major contributors to the country's gross domestic product (GDP) after service which was 20.5% in 2017. Simulations with an economy wide model show that by raising productivity in agriculture, Afghanistan could raise its GDP growth rate to 5.8 percent annually, on average, over the next ten years. Therefore, it is essential for Afghanistan to make better use of it geographical location opportunities in the region to realize its potential for regional and international trade

Tarım geleneksel olarak Afgan ekonomisinin itici gücüdür. Afganların çoğunluğu ailelerini beslemek ve geçim elde etmek için tarıma güveniyor. Taliban yönetimi ve on yıllarca süren çatışma döneminden önce Afganistan, yalnızca kendi nüfusu için yeterli yiyecek üretmekle kalmayıp aynı zamanda badem, nar, antep fıstığı, kuru üzüm, kayısı vb. gibi birçok tarımsal ürünü de ihraç ediyordu. Bununla birlikte, tarım şimdi daha da iyileşme yolundadır. Bu makale, Afganistan’ın ekonomisindeki tarımın rolünü ve Taliban Hükümeti'nden sonraki son tarımsal gelişmeyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Raporda ayrıca, Afganistan dış ticaretinde tarımın yeri ve önemi, genel olarak ekonomi, uluslararası ticaret durumu ve gelecekteki kalkınma için doğal kaynakları içeren coğrafi konumun önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle, çalışma devlet web siteleri, raporlar, dergiler ve diğer kaynaklar gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen ikincil verilere dayanmaktadır. Bulguya göre tarım ürünleri, 2016'dan itibaren Afganistan'daki toplam ihracatın yaklaşık %73,3'ünü, bu sektörde çalışanların %61,6'sını oluşturmuştur. 2018'de %19,88 olan hizmet sonrası ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına(GSYİH) en büyük katkılardan biri de tarımdır. Ekonomi genelinde bir model olan simülasyonlar, Afganistan'ın tarımda üretkenliği artırarak, GSYİH büyüme oranını önümüzdeki on yılda yıllık ortalama yüzde 5,8'e yükseltebileceğini göstermektedir. Bu nedenle Afganistan’ın, bölgedeki coğrafi konum fırsatlarından daha iyi yararlanabilmesi için bölgesel ve uluslararası ticaret potansiyelini arttırması şarttır.

 • Aksoy, M., Sezgi, G., 2015. Gastronomi Turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gastronomik Unsurları, Gazi University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts, 06830 Gölbaşı, Ankara / Turkey.
 • Anonim, 2013. https://docs.google.com/viewer. Erişim: 21.02.2016.
 • Bakırcı, G.T., Turgay, B., Turhan, K.N., 2017. Bölge Gastronomi Turizmi Üzerine Yöresel Ürün Festivallerinin Etkisi: Urla Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2017.
 • Bird, A., 2011. WINE + FOOD = RECORD YEAR: Event's Economic Impact Highest Ever, Analysis Finds, Charleston Post and Courier, 14 April 2011, http://www.crda.org/news/local_news/wine___food___record_year__event_s_economic_impact_highest_ever__analysis_finds-1582, Erişim: 06.07.2017.
 • Bojnec, S., 2006. Tourism Development in Rural Areas, Council: Extending Article 23 to Products Other Than Wines and Spirits, UNCTAD ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper No:4, France 2004, http://www.ictsd.org/pubs/ictsd series/iprs/CS rangnekar.pdf.
 • Bucak, T. ve Aracı, E., 2013. Türkiye’de Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 16 (30): 203-216.
 • Cömert, M., Kızılkaya, Ö. ve Durlu-Özkaya, F., 2009. Türk Mutfağında ve Turizm İşletmelerinde Salebin Yeri. 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu,(17-18.04.2009). Antalya, Türkiye.
 • Çalışkan, V. ve Koç, H., 2012. Türkiye’de coğrafi işaretlerin dağılış özelliklerinin ve coğrafi işaret potansiyelinin değerlendirilmesi, Doğu Coğrafya Dergisi, 17 (28): 196-205.
 • [Çağlı, I.B., 2012. Türkiye’de Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kalkınmadaki Rolü: Gastronomi Turizmi Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Programı.
 • Çatır, O ve Ay, E., 2018. Ulubey (Uşak) Yöresel Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2018.
 • Çukur, F., Çukur, F., 2017. Coğrafi İşaretli_ Ürünlerin Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 23 (2): 187-194.
 • Çukur, F., Kızılaslan, N., 2018. Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı, Tarım Ekonomisi Dergisi, 24 (2): 233-241.
 • Dönmez, B. ve Öz, H. 2018., Yerel Gıda ve Coğrafi İşaretleme Kapsamında Süryani Şarabının Değerlendirilmesi, Mersin Üniversitesi, Araştırma Makalesi, s.8.
 • Durlu-Özkaya, F. ve Can, A., 2012. Gastronomi Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkisi, Türktarım Dergisi, 206: 28-33.
 • Gül, K., Erdem, B. ve Gül, M., 2013. Yerel Festivallerin Etkinliğine Bağlı Ziyaretçi Kazanımları: Sındırgı Yağcıbedir Festivali Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18:2.
 • Gülen, M., 2017. Gastronomi Turizm Potansiyeli ve Geliştirilmesi Kapsamında Afyonkarahisar İlinin Değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi.1(1), 31-47.
 • Green, P.G. ve Dougherty, M.L., 2009. Localizing Linkages for Food and Tourism: Culinary Tourism as a Community Development Strategy. Community Development, 39(3), 148-158.
 • Gürel, E. , Gürler, A.Z., Nabalı, B., Akyıldız, B., 2016. Coğrafi İşaretlerin Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi: Tokat İli Örneği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tokat, s.10.
 • Güzel, G., Ünver, G., 2015. Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak “Gastronomi Turizmi”:İstanbul’un Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourizm and Gastronomy Studies, 2015.
 • Henderson, J.C., 2009. Food Tourism Reviewed. British Food Journal, 111(4): 317-326.
 • Kan, M., 2011. Yerel Düzeyde Ekonomik Kalkınmada Coğrafi İşaretlerin Kullanımı Ve Etkisi; Akşehir Kirazı Araştırması, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kantaroğlu, M., Demirbaş, N., 2018. Türkiye’de Coğrafi İşaretli Gıda Ürünleri Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi, VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Plovdiv/Bulgaria, April 21-22, 2018, 514-520.
 • Kivela, J. ve Crotts, J.C., 2005. Gastronomy Tourism: A Meaningful Travel Market Segment, Journal of Culinary Science and Technology. 4(2-3): 39-55.
 • Kocaman, M. ve Kocaman, E.M., 2014. The Importance of Cultural and Gastronomic Tourism in Local Economic Development: Zile Sample. International Journal of Economics and Financial Issues.4(4): 735-744.
 • Lopez-Guzman, T. ve Canizares, S.S., 2011. Gastronomy, Tourism and Destination Differentiation: A Case Study in Spain. Review of Economic& Finance, 63-72.
 • Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017.
 • Mckercher, B., Okumuş, F. ve Okumuş, B., 2008. Food Tourism as a Viable Market Segment: It’s All How You Cook The Numbers. Journal of Travel and Tourism Marketing, 25(2):137-148.
 • Nanayakkara, T., 2011. Role of Intellectual Property in Enhancing the Competitiveness of the Tourism Industry. Netherland and France.
 • Nordin, S., 2003. Tourism Clustering and Innovation (Paths to Economic Growth and Development). European Tourism Research Institute. Sweden: Mid-Sweden University.
 • Olgun, F.A, Sevilmiş, G., 2017. Uluslararası Düzeyde Coğrafi İşaretler, Yaratılan Ekonomik Değer Ve Türkiye’deki Sistemin Değerlendirilmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(2): 205-213.
 • Orhan, A., 2010. Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde “Coğrafi Örnekleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Doktora Semineri Ankara.
 • Öney, H., 2013. Gastronomi Turizmi. S. Bahçe (Ed.). Alternatif Turizm İçinde. Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir, 158-188.
 • Özdemir, B. ve Aktaş, A., 2007. Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi, Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Özleyen, E. ve Tepeci, M., 2017. Manisa’da Yöresel Yemeklerin Ve Lezzetlerin Turizmin Gelişimine Katkısının Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Öğrencisi, İZMİR.
 • Quan, S. ve Wang, N., 2004. Towards a Structural Model of the Tourist Experience: an Illustration from Food Experience In Tourism. Tourism Management, 25(3): 297-305.
 • Su, Y., 2015. Reflections on Local Specialties and Gastronomic Tourism. Chinese Studies, 4(1): 15-19.
 • Şahin, G.G. ve Ünver, G., 2015. Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak ‘Gastronomi Turizmi’: İstanbul’un Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2): 63-73.
 • Şentürk, B., 2011. Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Etkileri; Mikro Ve Makro Açıdan Değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ağustos, Muğla.
 • Turhan, K. N., 2017. Bölge Gastronomi Turizmi Üzerine Yöresel Ürün Festivallerinin Etkisi: Urla Örneği, İzmir Ekonomi University, Faculty of Engineering, İzmir/Turkey.
 • Üner, H.E., 2014. Her Şey Dahil Sistemde Türkiye Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Derleme
Yazarlar

Yazar: Mohammad Sharif RAHİMİ
Kurum: ege üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Metin ARTUKOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @derleme { tarekoder567891, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {267 - 274}, doi = {10.24181/tarekoder.567891}, title = {An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products}, key = {cite}, author = {RAHİMİ, Mohammad Sharif and ARTUKOĞLU, Metin} }
APA RAHİMİ, M , ARTUKOĞLU, M . (2019). An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products. Tarım Ekonomisi Dergisi , 25 (2) , 267-274 . DOI: 10.24181/tarekoder.567891
MLA RAHİMİ, M , ARTUKOĞLU, M . "An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 267-274 <http://journal.tarekoder.org/tr/issue/51775/567891>
Chicago RAHİMİ, M , ARTUKOĞLU, M . "An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 (2019 ): 267-274
RIS TY - JOUR T1 - An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products AU - Mohammad Sharif RAHİMİ , Metin ARTUKOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.567891 DO - 10.24181/tarekoder.567891 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 274 VL - 25 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.567891 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.567891 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products %A Mohammad Sharif RAHİMİ , Metin ARTUKOĞLU %T An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products %D 2019 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 25 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.567891 %U 10.24181/tarekoder.567891
ISNAD RAHİMİ, Mohammad Sharif , ARTUKOĞLU, Metin . "An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products". Tarım Ekonomisi Dergisi 25 / 2 (Aralık 2020): 267-274 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.567891
AMA RAHİMİ M , ARTUKOĞLU M . An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products. TED - TJAE. 2019; 25(2): 267-274.
Vancouver RAHİMİ M , ARTUKOĞLU M . An Assessment of The Foreign Trade Structure of Afghanistan Agricultural Products. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2019; 25(2): 274-267.