Year 2016, Volume 22 , Issue 2, Pages 59 - 67 2016-12-22

The Hierarchy of Preferences of Dairy Cattle Breeders to Supporting Policies in İzmir: Fuzzy Pairwise Comparison
İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma

Ayşe UZMAY [1] , Gökhan ÇINAR [2]


There are three important aims of this study. First aim is to determine the Hierarchy of Preferences of Dairy Cattle Breedersin terms of supporting policies. Second aim is to test whether the factors for breeders and farms cause a change in these preferences. Third aim is to determine the supporting models for different farm sizes. The main material of the study is survey data obtained from 95 producers in İzmir. According to Fuzzy Pairwise Comparison, seven different policy tools were provided to breeders. According to this, breeders chosen price and milk support for priority policy tools. Zero interest credits and insurance supports were the least preferred policy tools. Also, it was determined that education, land size, operating scale (number of dairy cows) and information about agriculture affects support policy preferences. Also, according to the farm sizes, small scale farms prefer price supports firstly; medium scale farms prefer zero interest credits and cattle support firstly and finally large scale farms prefer forage and milk supports. According to the study, different support models can be formed to the different farm sizes. New policies can help breeders for motivation and it can help for development of dairy cattle sector.

Bu çalışmanın üç önemli amacı bulunmaktadır. İlki, süt sığırcılığı yetiştiricilerinin destekleme politikaları açısından tercih hiyerarşilerini belirlemektir. İkincisi, işletmeye ve yetiştiriciye yönelik faktörlerin bu tercihlerde değişikliğe neden olup/olmadığını test etmektir. Üçüncüsü ise, farklı işletme ölçekleri için hangi destekleme modelinin uygulanabileceğinin ortaya konulmasıdır. İzmir ilinde faaliyetlerini sürdüren 95 üreticiden elde edilen anket verileri araştırmanın ana materyalini oluşturmaktadır. Bulanık eşli karşılaştırma yöntemine göre üreticilere yedi farklı politika aracı sunulmuştur. Buna göre yetiştiriciler fiyat ve süt primi desteğini öncelikli politika araçları olarak tercih etmiştir. Sıfır faizli kredi ve sigorta desteği ise en az tercih edilen politika araçları arasındadır. Bunun yanı sıra üreticilere ait eğitim, arazi büyüklüğü, işletme ölçeği (sağmal sayısı) ve tarımla ilgili bilgi edinme durumu özelliklerinin destekleme politikası tercihlerini etkilediği belirlenmiştir. İşletme ölçekleri bağlamında küçük ölçekli işletmelerin öncelikli olarak fiyat desteği politikasını tercih ettiği ifade edilebilir. Öte yandan orta büyüklükteki işletmeler sıfır faizli kredi ve büyükbaş hayvan desteğini öncelikli olarak tercih etmektedir. Büyük işletmelerde ise yem bitkileri ve süt primi  desteği öne çıkan destekleme tercihleridir. Araştırma bulguları işletme ölçeklerine göre farklı destekleme modellerinin oluşturulabileceğini göstermektedir. Bu konuda geliştirilecek yeni politikalar yetiştiricilerin motivasyonunu ve süt sığırcılığının gelişimini sağlayabilir

 • Artukoglu, M.M., Olgun, A. 2008. Cooperation tendencies and alternative milk marketing channels of dairy producers in Turkey: A case of Menemen, Agriculture Economics, 54 (1): 32–37.
 • Arslan, H., Engindeniz, S., Çınar, G., 2016. İzmir İli Kentsel Kesiminde Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(3):251-257.
 • Basarir, A., Gillespie, J. M. 2006. Multidimensional Goals of Beef and Dairy Producers, Agricultural Economics. 35:103–114. Demir, N., Yavuz, F. 2010. Hayvancılık Destekleme Politikalarına Çiftçilerin Yaklaşımlarının Bölgelerarası Karşılaştırmalı Analizi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(2):113-121.
 • GTHB (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı), 2014. Hayvancılığı Geliştirme Müdürlüğü Kayıtları, Ankara. Günden, C., Thomas. T., 2012. Assessing Consumer Attitudes Towards Fresh Fruit and Vegetable Attributes, Journal of Food Agriculture and Environment, 10(2):85-88.
 • Günden, C., Miran, B. 2007. Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Çiftçilerin Amaç Hiyerarşisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2):183-191.
 • Howley, P., 2016. Subsidy Streams Versus a CAP Bond: An Assessment of Farmers' Preferences, Land Use Policy, 51:184–190. Kaymakçı, M., Engindeniz, S., 2010. Dış Dinamikler Açısından Türkiye Hayvancılığı Üzerine Çözümlemeler, Hasad- Hayvancılık, 305:18-24.
 • Klir, G.J., Yuan, B. 1995. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications,Prentice-Hall, Upper Saddle River.
 • Latruffe, L., Bravo-Ureta B. E., Carpentier, A., Desjeux, Y, and Moreira, V. H. 2016. Subsidies and Technıcal Efficiency in Agriculture: Evidence From European Dairy Farms, Amer. J. Agr. Econ. 1–17 (First published online).
 • Li, H. X., Yen, V. C. 1995. Fuzzy Sets and Fuzzy Decision Making. CRC Press, FL.
 • Lips, M., Gazzarin, C. 2008. What Are the Preferences of Dairy Farmers Regarding Their Work? A Discrete Choice Experiment in The Eastern Part of Switzerland, 12th Congress of The European Association of Agricultural Economists – EAAE 2008.
 • Lubben, B., Bills, N. L., Johnson, J. B., Novak, J. L. 2006. The 2007 Farm Bill: U.S. Producer Preferences for Agricultural, Food and Public Policy, Copyright 2006, Farm Foundation, Oak Brook, IL, p.64.
 • Methorst, R., Roep, D., Verhees, F., Verstegen, J. 2016. Drivers for Differences in Dairy Farmers' Perceptions of Farm Development Strategies in an Area With Nature and Landscape as Protected Public Goods, Local Economy, 31(5):554–571.
 • Moyes, D., Whittam, G., Ferri, P., 2012. A Conceptualisation of The Relationship Capital of Rural Small Service Firms. Local Economy, 27:136–151.
 • Newbold, P., 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey, s. 867.
 • Olgun, A. Artukoğlu, M. M., 1995. Türkiye'de Süt Üreticilerinin Örgütlenme ve Pazarlama Durumları ile Sorunlarının Genel Olarak İncelenmesi, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, İzmir, 27-29 Eylül 1995, T.C. Ziraat Bankası Kültür yayınları No: 27, Ankara, 165-171.
 • Olgun, A., Uzmay, A. 2007. Türkiye'de Süt Sektörüne Yönelik Politikaların AB Süt Ortak Piyasa Düzeni Açısından Değerlendirilmesi, AB Üyelik Sürecinde Türkiye'de Süt Sektörünün Mevcut Durumu, Rekabet Olanakları, Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 27-44.
 • Orazem, P. F., Otto, D. M., and Edelman, M. A. 1989. An Analysis of Farmers' Agricultural Policy Preferences, American Journal of Agricultural Economics 71:837–846.
 • Ören, M. N., Bahadır, B. 2005. Türkiye'de ve OECD' de Hayvansal Ürün Politikaları ve Bu Politikalar Sonucu Ortaya Çıkan Transferler, Hayvansal Üretim Dergisi, 46(1):1-7.
 • Pedrycz, W., Gomide, F. 1998. An Introduction to Fuzzy Sets Analysis and Design, Mit Press, 1-19.
 • Saçlı, Y., 2005. AB'ne Uyum Sürecinde Hayvancılık Sektörünün Dönüşüm İhtiyacı, DPT, Uzmanlık Tezi, Yayın No: DPT, 2707, s. 211.
 • Sayın, C., 1998. Türkiye'de Hayvancılığın Yapısal Durumu, Yaşanan Başlıca Sorunlar, İzlenen Destekleme Politikaları, Aksayan Taraflar ve Çözüm Önerileri, TZOB, Ankara, s. 54.
 • Sayın, C., 2001. Türkiye'de Hayvancılık Politikaları ve Reform Arayışlarının Etkileri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1), Antalya.
 • Seidl, A., Tronstad, R., Meyer, N., Lev, L. Western Producers' Preferences For Federal Agricultural Policy and the 2002 Farm Bill, Publication No. 2001-02. s. 44.
 • USDA (Department of Agriculture United States), 2004. Economic Effects of U.S. Dairy Policy and Alternative Approaches to Milk Pricing U.S. Department of Agriculture, p.109.
 • USK (Ulusal Süt Konseyi), 2014. Dünya ve Türkiye'de Süt Sektör İstatistikleri, Mayıs 2014, Ankara, s.61.
 • Uzmay, A. and Ozden, F. 2016. A Study on the Factors Affecting the Dairy Policy Opinions of the 2013 Turkey National Dairy Summit Participants. Journal of Agricultural Science and Technology, 18(5), 1163-1172.
 • Uzmay, A., 2009. Türkiye'de Süt Sığırcılığında Uygulanan Destekleme Politikaları, Alternatif Öneriler, İzmir Örneği, Üreticilerin Beklentileri, İzmir Örneği, Tire Süt Kooperatifi, Yayın No.1, İzmir, s. 84.
 • Uzmay, A., 2014. Dünya'da ve AB'de Süt Politikasındaki Son Gelişmeler ve Türkiye Süt Sektörüne Etkileri, EBSO-ASÜD, Panel, İzmir, 2014.
 • Wolf, C. A. and Tonsor, G.T. 2013. Dairy Farmer Policy Preferences, Journal of Agricultural and Resource Economics 38(2):220–234.
 • Yavuz, F., Akbulut, Ö., Keskin, A. 2003. Türkiye'de Sığırcılık Sektöründe Islah ve Destekleme Politikalarının Etkinliği Üzerine Bir Araştırma, Turk Vet Anim Ssci, 27:645-650.
 • Yavuz, F., Tan, S., Zulauf, R. 2004. Regional Impacts of Alternative Price Policies for Turkey's Dairy Sector, Turk J Vet Anim Sci 28:537-543.
 • Yavuz, F., Zulauf, C., Schnitkey, G., and Miranda, M. 1996. A Spatial Equilibrium Analysis of Regional Structural Change in the U.S. Dairy Industry, Review of Agricultural Economics, Vol. 18(4):693-703.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering, Management
Journal Section Research
Authors

Author: Ayşe UZMAY (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi

Orcid: 0000-0002-2559-7929
Author: Gökhan ÇINAR
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 22, 2016

Bibtex @research article { tarekoder512659, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {59 - 67}, doi = {}, title = {İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma}, key = {cite}, author = {Uzmay, Ayşe and Çınar, Gökhan} }
APA Uzmay, A , Çınar, G . (2016). İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma . Tarım Ekonomisi Dergisi , 22 (2) , 59-67 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/28531/512659
MLA Uzmay, A , Çınar, G . "İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma" . Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 59-67 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/28531/512659>
Chicago Uzmay, A , Çınar, G . "İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (2016 ): 59-67
RIS TY - JOUR T1 - İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma AU - Ayşe Uzmay , Gökhan Çınar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 67 VL - 22 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma %A Ayşe Uzmay , Gökhan Çınar %T İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma %D 2016 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Uzmay, Ayşe , Çınar, Gökhan . "İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma". Tarım Ekonomisi Dergisi 22 / 2 (December 2016): 59-67 .
AMA Uzmay A , Çınar G . İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma. TED - TJAE. 2016; 22(2): 59-67.
Vancouver Uzmay A , Çınar G . İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2016; 22(2): 59-67.