İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN EKMEK FIRINLARININ MEVCUT YAPISI
The Current Structure of Bakeries Operating in Kucukcekmece County in Istanbul

Nuray KIZILASLAN¹ [1] , Faruk ADIGÜZEL² [2]


Bu araştırmada, İstanbul İli Küçükçekmece İlçesindeki ekmek fırınlarının mevcut yapısı incelenmiş ve fırıncıların gıda mevzuatı hakkındaki bilgi durumunu etkileyen faktörler khi-kare testi ile analiz edilmiştir. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kayıtlarının incelenmesi sonucunda tam sayım yöntemi kullanılarak belirlenen ekmek fırınları ile anket çalışması yapılmıştır. Veriler, 2013 yılı Nisan-Mayıs aylarında 139 adet ekmek fırınından elde edilmiştir. Çalışmada, fırıncıların %43.17’sinin ilkokul mezunu ve %46.04’ünün 5 ile 15 yıl arasında mesleki deneyime sahip olan kişiler oldukları belirlenmiştir. Fırınların %46.76’sı 2000 ile 2010 yılları arasında faaliyete geçmiş, yaklaşık yarısı (%50.36) 5 ile 10 işçi çalıştıran ve %48.92’si %50.00 ve daha düşük oranda kapasite kullanım oranına sahip olan işletmelerdir. Fırıncıların %40.29’u gıda mevzuatının çıktığını duymadıklarını, %46.04’ü çıktığını duyduklarını ve yalnızca %13.67’si mevzuatı incelediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, fırıncıların gıda mevzuatı hakkındaki bilgi durumu ile fırıncıların eğitim durumu, fırınların faaliyete geçiş yılı, mülkiyet durumu, teknoloji düzeyi ve günlük çalışma saatleri arasında anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Fırıncıların eğitimli ve toplum sağlığı açısından sorumluluk bilincine sahip olarak mevzuat doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeleri için kontrollerin süreklilik arz etmesi gerekmektedir
In this study, the current structure of the bakeries in Kucukcekmece County, Istanbul was examined and the factors affecting the situation of the bakery managers’ knowledge about food legislation has been analyzed with chi-square test. The registries of Kucukcekmece County Food, Agriculture and Animal Husbandry Office have been investigated and this questionnaire study has been carried out for the bakeries identified by the whole counting method. Data were obtained from 139 bakeries in April-May 2013. In this study, it was determined that 43.17% of the bakery managers have been graduated from elementary school and the bakeries managers’ have experienced between five and fifteen years. The percentage of the bakeries operating for about 10 years between 2000 and 2010 is 46.76%. About half (50.36%) of the bakery managers run employees between five and ten people. The 48.92% of bakeries had the capacity utilization rate of 50.00 % and less. Although 40.29% of the bakery managers have indicated that they were not aware of the food legislation, the ratios of bakery managers who were aware of and investigated the food legislation are 46.04% and 13.67%, respectively. Also, the important relationships were also determined between level of the bakery managers’ knowledge about food legislation and some of the characteristics of the person and the bakeries such as the education, the operating year, the status of property, technological level and the running hours per day. The control must be continuously performed in order to be maintained production activities in accordance with the legislation by the bakery managers who trained and have responsibility for public health
 • Akın, M., 2011. Gaziantep İl Merkezindeki Ekmek ve Pide Fırınlarının Sağlığa Uygunluk Durumları ve Etkileyen Etkenler, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), T.C. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep.
 • Altıntaş, Ö., Kalanlar, Ş., Gökkaya, G., Ayhan, U., 2008. AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’nin Gıda Güvenliği Sorunları, Türktarım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 183:38-39.
 • Anonim, 2013a. http://www.who.int/foodsafety/chem/gems_ regional_diet .pdf [Erişim Tarihi: 03.07.2013]
 • Anonim, 2013b. Küçükçekmece İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları, İstanbul.
 • Anonim, 2013c. BILGI (bilgi@tuik.gov.tr) [Erişim Tarihi: 01.07.2013]
 • Anonim, 2013d. Resmi Gazete(www.rega.gov.tr) [Erişim Tarihi: 03.07.2013]
 • Anonim, 2013e. Türkiye'de Ekmek İsrafı Araştırması (Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar İle Ekmek İsrafı ve İsraf Üzerinde Etkili Olan Faktörler Araştırması), TMO, 2. Baskı, Şubat, Ankara.
 • Çiçek, A., Erkan, O., 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, GOÜ Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat.
 • Dağlıoğlu, O., 1998. Ekmeğin Önemi ve Beslenmemizdeki Yeri, Unlu Mamuller Teknolojisi, 7(2): 38-44.
 • Dinç, G., 2006. Bursa’da Faaliyet Gösteren Gıda Kontrol Kuruluşları, Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Doğan, İ.S., 2003. Tahıl İşleme Teknolojisi (Basılmamış Ders Notları).
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F., 1983. İstatistik Metotları I, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 861, Ders Kitabı: 229, Ankara.
 • Erkan, A.S., 2009. İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Ekmek Fırınlarının (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Gujarati, D.N., 1995. Basic Econometrics, 3rd Edition, McGraw-Hill, Inc., New York.
 • Güneyli, U., 1974. Ekmek ve Ekmek Atımı, Beslenme ve Diyet Dergisi, 3:3. Ankara.
 • Halaç, E., 2002. Türkiye Gıda Sanayinde Kalite ve Güvenlik Standartları: Kavramlar, Mevzuat ve Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Mirer, T.W., 1995. Economic Statistics And Econometrics, 3rd Edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
 • Önsüz, M.F., Dokur, Ş., Topuzoğlu, A., 2005. Ekmek Fırınlarının Değerlendirilmesi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 4(6):303-312. Uygunluğunun
 • Özmen, A., Şıklar, E., Durucasu, H., Atlas, M., Er, F., 2013. İstatistik II, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2806, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1764, Eskişehir.
 • Tanık, O., 2006. Ekmek Üretiminde Kalite Uygulamaları ve Müşteri Memnuniyet Dinamiklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Topal, Ş., 2001. Gıda Endüstrisinde Risk Yönetim Sistemi: HACCP ve Uygulamaları, Taç Ofset Matbaacılık, İstanbul.
 • Topuzoğlu, A., Hıdıroğlu, S., Ay, P., Önsüz, F., İkiışık, H., 2007. Tüketicilerin Gıda Ürünleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Risklerine Karşı Tutumları, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4), s: 253-258.
 • Tosun Bal, Z., 2011. Gıda Üretimi Yapan İşletmelerin Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Tekirdağ.
 • Ünal, S., 1991. Hububat Teknolojisi, E.Ü. Müh. Fak. Yayın No:29, Bornova, İzmir.
 • Veral, S., 2004. Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Ülkemizde Gıda Güvenliği Yönünden Süt Sanayinin Durumu, Türkiye 8. Gıda Kongresi, 26-28 Mayıs 2004, Bursa.
 • Yaman, K., 1999. Tekirdağ İlinde Faaliyet Gösteren Ekmek Fırınlarının Mevcut Durumları ve Ekmek Ambalaj Uygulamasının Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Yiğit, A.H., 2009. Ağrı İlindeki Serbest Tip Ekmek Üreten Fırınların Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. Sorumlu Yazar: Faruk ADIGÜZEL
 • farukadiguzel13@hotmail.com
 • Geliş Tarihi : 19/9/2013
 • Kabul Tarihi : 22/12/2013
Other ID JA35SN92GP
Journal Section Articles
Authors

Author: Nuray KIZILASLAN¹

Author: Faruk ADIGÜZEL²

Dates

Publication Date : December 1, 2013

Bibtex @ { tarekoder272447, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2013}, volume = {19}, pages = {59 - 70}, doi = {}, title = {İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN EKMEK FIRINLARININ MEVCUT YAPISI}, key = {cite}, author = {Kızılaslan¹, Nuray and Adıgüzel², Faruk} }
APA Kızılaslan¹, N , Adıgüzel², F . (2013). İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN EKMEK FIRINLARININ MEVCUT YAPISI . Tarım Ekonomisi Dergisi , 19 (1 ve 2) , 59-70 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25844/272447
MLA Kızılaslan¹, N , Adıgüzel², F . "İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN EKMEK FIRINLARININ MEVCUT YAPISI" . Tarım Ekonomisi Dergisi 19 (2013 ): 59-70 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25844/272447>
Chicago Kızılaslan¹, N , Adıgüzel², F . "İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN EKMEK FIRINLARININ MEVCUT YAPISI". Tarım Ekonomisi Dergisi 19 (2013 ): 59-70
RIS TY - JOUR T1 - İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN EKMEK FIRINLARININ MEVCUT YAPISI AU - Nuray Kızılaslan¹ , Faruk Adıgüzel² Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 70 VL - 19 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN EKMEK FIRINLARININ MEVCUT YAPISI %A Nuray Kızılaslan¹ , Faruk Adıgüzel² %T İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN EKMEK FIRINLARININ MEVCUT YAPISI %D 2013 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 19 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Kızılaslan¹, Nuray , Adıgüzel², Faruk . "İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN EKMEK FIRINLARININ MEVCUT YAPISI". Tarım Ekonomisi Dergisi 19 / 1 ve 2 (December 2013): 59-70 .
AMA Kızılaslan¹ N , Adıgüzel² F . İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN EKMEK FIRINLARININ MEVCUT YAPISI. TED - TJAE. 2013; 19(1 ve 2): 59-70.
Vancouver Kızılaslan¹ N , Adıgüzel² F . İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN EKMEK FIRINLARININ MEVCUT YAPISI. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2013; 19(1 ve 2): 59-70.