KIRSAL VE KENTSEL KÖKENLİ YAYIM ELEMANLARININ YAYIMCI NİTELİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison Rural and Urban Roots of the Extension Workers in Terms of Factor Affecting Professional Attributes

Hacer ÇELİK ATEŞ [1] , Mustafa TERİN [2]


Tarımsal yayım çalışmalarının uygulayıcıları yayım elemanlarıdır. Yayım elemanlarının uygulamadaki başarılarında sosyo ekonomik ve yayımcı nitelikleri etkili olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, kırsal ve kentsel kökenli yayım elemanlarının sosyo ekonomik ve yayımcı niteliklerini etkileyen etkenleri belirleyerek ve varsa farklılıkları ortaya koyarak, bu farklılıkların istatistikî açıdan önemli olup olmadığını saptamaktır. Araştırma bölgesi Van'dır. Araştırmanın ana materyalini Van ili ve ilçelerinde görev yapan 41 yayım elemanlarını ile yapılan anketler oluşturmaktadır. Toplanan veriler mutlak ve oransal dağılımlar ile bağımsızlık testi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Van'da görev yapan yayım elemanlarının % 61.0'i kırsal % 39.0'u ise kentsel kökenlidir. Kırsal kökenli yayım elemanlarının % 16.0'sı kadın, % 84.0'ü erkek, % 56.0'sı lisans mezunu ve % 48.0'inin baba mesleği çiftçidir. Kentsel kökenli yayım elemanlarının ise % 43.8'i, kadın, % 56.2'si erkek, % 50.0'si lisans mezunu ve % 43.8'inin baba mesleği memurdur. Kırsal kökenli yayım elamanlarının % 52.2'si, kentsel kökenli yayım elemanlarının ise % 47,8'i isteyerek yayımcı olmuştur. Yayım elemanlarının kullandıkları yayım yöntemi ile eğitim durumu arasında istatistikî açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (P < 0.05). Yayım yöntemi olarak, kırsal kökenli yayım elemanlarının % 39.1'i bireysel yöntemi % 21.7'si grupsal yöntemi ve % 39.1'i her iki yöntemi de kullanırken, kentsel kökenli yayım elemanlarının % 18.8'i bireysel yöntemi, % 50.0'si grupsal yöntemi ve % 31.3ü her iki yöntemi birlikte kullanmaktadır. Bağımsızlık testine göre yayım elemanlarının daha önceden yayımı bilmeleri ile isteyerek yayımcı olmaları arasında ve eğitim durumları ile kullanılan yayım araçları arasındaki ilişki anlamlıdır (P < 0.05).
The extension personnel are the implementers of the agricultural extension activities. The socio-economic and professional character of these personnel can significantly affect the success of any implementation. The goal of this study is to determine rural and urban roots the factors affecting professional attributes of the extension personnel and to establish differences, if any, to investigate the statistical significance of these differences. The studies carried out in the province of Van. The main data of the study are collected by interviewing 41 extension workers working in offices of Ministry of Agriculture and Rural Affairs in Van Province. The data is analyzed by using absolute value, ratio distribution, and test of independence. According to the results of the study 61.0% of the extension personnel working in Van Province have rural roots and 39.0% have urban roots. Among those with rural roots, 16.0 % are women, 84.0 % are men, 56.0 % have graduate degrees, and fathers of 48.0 % are farmers. Among the extension personnel with urban roots, 43.8 % are women, 56.2 % are men, 50.0 % have graduate degrees, and fathers of 43.8 % work in a government office. When choosing their profession, 44.0 % of personnel with rural roots and 75.0 % of personnel with urban roots made a conscious decision. There is a significant statistical difference between the level of education and the method used by the extension personnel (P < 0.05).As extension method, 39.1 % of extension personnel with rural background use the individual method, 21.7 % use the group method, and 39.1 % use both the individual and group methods. Among the personnel with urban background, 18.8 % use the individual method, 50.0 % use the group method, and 31.3 % use both individual and group methods. The analyses using the statistical test of independence also show that there is a significant difference between the personnel's previous knowledge about extension and consciously choosing extension as a profession, and between their education and method of extension used by them (P < 0.05).
 • Alagöz, E., 2005.Aşağı Seyhan Ovasına Adana Götürülen Yayım Hizmetlerinin Analizi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans tezi),Adana.
 • Anonim., 2006. Van Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları. Van.
 • Belay, K., Abebaw, D., 2004. Challenges Facing Agricultural Extension Agents: A case study from South-western Ethopia. African Development Review, 16: (1), 139-168.
 • Boyacı, M., 1998.Tarımsal Bilgi ve Teknoloji Üzerinde Bir Araştırma: Manisa İli Örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora tezi) İzmir.
 • Erkan, O., Özçatalbaş, O., 2001. Çukurova ve G A P B ö l g e s i K a m u Ya y ı m c ı v e A r a ş t ı r ı c ı l a r ı n a Y ö n e l i k E ğ i t i m Programlarının Oluşturulması. Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14: (1):Antalya, 89-100.
 • Güneş, T., Arıkan, R., 1988.Tarım Ekonomisi
 • İçer, N., 1988. Görüntülü ve Sesli Yayım
 • Kızılaslan, N., Sipahi, C., 1999. Tokat İli Artova İlçesinde Tarımsal Yayım Çalışmaları. GOPÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi 16: (1): Tokat, 51-69.
 • Kumuk, T., 1996. Ege Bölgesinde Seçilmiş Bazı Yörelerde Kırsal Kalkınmada Kullanılan Yayım Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Basım evi Bornova, 125
 • Oktay, E., Özkaya, T., 1994. Kaliteli Üzüm, İncir ve Domates Üretiminde Tarımsal Yayımın Etkileri.Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi13-16 Ekim İzmir.
 • Şenocak, C., 1967.Yayım ve Haberleşme. Güzel Sanatlar MatbaasıAnkara.
 • Taluğ, C., Tatlıdil, H., 1993.Tarımsal Yayım ve
 • Yılmazçoban, M., 2006.Türkiye'de Geleneksel (Çorum ve Sivas İlleri Örneği).GOPÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek lisans tezi), Tokat.
 • Tarım İl Müdürlüğü Yayım Elemanlarınca Akış (Enformasyon) Sisteminin Yapısal Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri Akdeniz Yayım Yaklaşımı ile Eğitim Ziyaret Yayım Yaklaşımının Karşılaştırmalı Analizi Sorumlu Yazar Hacer ÇelikATEŞ
 • celikha@yahoo.com Geliş Tarihi Kabul Tarihi : 10.10.2007
Other ID JA35SF36AF
Journal Section Articles
Authors

Author: Hacer ÇELİK ATEŞ
Institution: ?

Author: Mustafa TERİN

Dates

Publication Date : December 1, 2007

Bibtex @ { tarekoder272360, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2007}, volume = {13}, pages = {31 - 38}, doi = {}, title = {KIRSAL VE KENTSEL KÖKENLİ YAYIM ELEMANLARININ YAYIMCI NİTELİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Çeli̇k Ateş, Hacer and Teri̇n, Mustafa} }
APA Çeli̇k Ateş, H , Teri̇n, M . (2007). KIRSAL VE KENTSEL KÖKENLİ YAYIM ELEMANLARININ YAYIMCI NİTELİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI . Tarım Ekonomisi Dergisi , 13 (1 ve 2) , 31-38 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25831/272360
MLA Çeli̇k Ateş, H , Teri̇n, M . "KIRSAL VE KENTSEL KÖKENLİ YAYIM ELEMANLARININ YAYIMCI NİTELİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI" . Tarım Ekonomisi Dergisi 13 (2007 ): 31-38 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25831/272360>
Chicago Çeli̇k Ateş, H , Teri̇n, M . "KIRSAL VE KENTSEL KÖKENLİ YAYIM ELEMANLARININ YAYIMCI NİTELİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI". Tarım Ekonomisi Dergisi 13 (2007 ): 31-38
RIS TY - JOUR T1 - KIRSAL VE KENTSEL KÖKENLİ YAYIM ELEMANLARININ YAYIMCI NİTELİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Hacer Çeli̇k Ateş , Mustafa Teri̇n Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 38 VL - 13 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi KIRSAL VE KENTSEL KÖKENLİ YAYIM ELEMANLARININ YAYIMCI NİTELİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI %A Hacer Çeli̇k Ateş , Mustafa Teri̇n %T KIRSAL VE KENTSEL KÖKENLİ YAYIM ELEMANLARININ YAYIMCI NİTELİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2007 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 13 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Çeli̇k Ateş, Hacer , Teri̇n, Mustafa . "KIRSAL VE KENTSEL KÖKENLİ YAYIM ELEMANLARININ YAYIMCI NİTELİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI". Tarım Ekonomisi Dergisi 13 / 1 ve 2 (December 2007): 31-38 .
AMA Çeli̇k Ateş H , Teri̇n M . KIRSAL VE KENTSEL KÖKENLİ YAYIM ELEMANLARININ YAYIMCI NİTELİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. TED - TJAE. 2007; 13(1 ve 2): 31-38.
Vancouver Çeli̇k Ateş H , Teri̇n M . KIRSAL VE KENTSEL KÖKENLİ YAYIM ELEMANLARININ YAYIMCI NİTELİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2007; 13(1 ve 2): 31-38.