SİVRİ BİBER ÜRETİMİNDE GİRDİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ
Analysis of Input Use Efficiency in Green Pepper Production: A Case Study for Izmir Province

Cansu BAŞARAN [1] , Sait ENGİNDENİZ [2]


Bu araştırmada, İzmir’in Torbalı ilçesinde açıkta sivri biber üretiminde girdi kullanım etkinliği analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri oransal örnekleme ile 59 üreticiden yüz yüze anket yöntemiyle derlenmiştir. Verilerin analizinde öncelikle işletmelerin sosyo-ekonomik özellikleri incelenmiş, daha sonra 2013 yılı sivri biber üretiminin ekonomik analizi yapılmış ve Veri Zarflama Analizi (VZA) ile sivri biber üretiminde girdi kullanımının etkinliği analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre dekara elde edilen ortalama net kâr 387.92 TL’dir. Girdiye yönelik VZA sonuçlarına göre ortalama teknik etkinlik (CRS) 0.873 olarak hesaplanmıştır
In this study, input use efficiency in field-crop green pepper in Torbali district of Izmir province was analysed. Data were collected from 59 farmers with face to face survey method by using proportional sampling method. In the analysis of data, firstly socio-economic characteristics of the farms were examined, after that economic analysis of g r e e n p e p p e r production was performed for 2013 and input use efficiency in the production of g r een p e p p er was an a l y s ed by Data Envelopment Analysis (DEA). According to results of research, average net profit per decar was determined to be 387.92 TL. According to DEA with input oriented, average technical efficiency (CRS) has been determined to be 0.873
 • Abay, C., Miran, B., Günden, C., 2004. An Analysis of Input Use Efficiency in Tobacco Production with respect to Sustainability: The Case Study of Turkey, Journal of Sustainable Agriculture, 24(3):123-143.
 • Adeoye, I.B., Fashogbon, A.E., Idris, B.A., 2014. Analysis of Technical Efficiency of Pepper Production Among Farmers Under Tropical Conditions, International Journal of Vegetable Science, 20(2):124-130.
 • AKİB, 2015. Yaş Meyve Sebze Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi, http://www.akib.org.tr, Erişim: 15 Mayıs 2015.
 • Aktürk, D., Kıral, T., 2002, Veri Zarflama Yöntemi İle Tarım İşletmelerinde Pamuk Üretim Faaliyetinin Etkinliğinin Ölçülmesi, Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 8(3):197-203.
 • Alias, R., Mohd, M. I., 1999. Technical Efficiency Estimates for Sarawak Pepper Farming: A Comparative Analysis, Pertanika Journal of Social Science And Humanity, 7(2): 103-110.
 • Aras, A., 1988. Tarım Muhasebesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:486, İzmir.
 • Aygören, E., 2010. Domates, Sivri Biber ve Patlıcanda Bölgelere Göre Karlılık Analizi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Bakış Dergisi, 11(9).
 • Aytaç, Ş. A., 1990. Antalya İli Merkez İlçesinde Cam Seralarda Başlıca Sebze Üretim Faaliyetlerinde Fiziki Üretim Girdilerinin Tespiti ve Üretimin Fonksiyonel Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W., 1984. Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Managerial Science, 30:1078-1092.
 • Bayramoğlu, Z., Aktürk, D., Tatlıdil, F., 2010. Kaynakların Rasyonel Kullanımının Üretim Maliyetleri Üzerine Etkisi: Kanola Yetiştiriciliği Örneği, Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (3): 62-68.
 • Candemir, M., 1993. Küçük Menderes Havzasında Biber Patlıcan ve Taze Fasulyenin Üretim Girdileri ve Maliyetleri, Tarımsal Araştırma ve Politika Genel Müdürlüğü, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Yayın no: 197 / R-131.
 • Coelli, T., Rao, D.S.P, Christopher, J.O.D., 2006. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Second Edition, Springer Publications, Hardcover, 372 pages.
 • Çıkman, A., Monis, T., 2012. GAP Bölgesinde Biberin 2000- 2010 Yılları Arasındaki Üretim Girdi ve Maliyetindeki Değişimler, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa.
 • Çiçek, A., Akçay. Y., Sayılı, M., 1999. Tokat İli Erbaa Ovasında Bazı Önemli Sebzelerde Fiziki Üretim Girdileri, Maliyetleri ve Kârlılıkları Üzerine Bir Araştırma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:34, Tokat.
 • Dipeolu, A.O., Akinbode, S.O., 2008. Technical, Economic and Allocative Efficiencies of Pepper Production in South-West Nigeria: A Stochastic Frontier Approach, Journal of Economic and Rural Development, 17(1):24- 33.
 • Engindeniz, S., Yılmaz, İ., Durmuşoğlu, E., Yağmur, B., Eltez, R.Z., Demirtaş, B., Engindeniz, D., Tatarhan, A.H., 2009. Seralarda Güvenli Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Açısından Girdi Kullanımının Analizi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayınları No:3, İzmir.
 • Engindeniz, S., Coşar, G. 2013. İzmir’de Domates Üretiminin Ekonomik ve Teknik Etkinlik Analizi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 50 (1): 67-75.
 • Farani, S.M., Bahrami, H., 2012. Efficiency Evaluation in Bell Pepper Production of Greenhouses in Iran, Journal of Life Science and Biomedicine, 3(1):69-74.
 • Färe, R., Grosskopf, S., 1994. Estimation of Returns To Scale Using Data Envelopment Analysis: A Comment, European Journal of Operational Research, 79:379-382.
 • Farrell, M.J., 1957. The Measurement of Productive Efficiency, Journal of Royal Statistical Society, 120(3):253-290.
 • Günden, C., Miran, B., 2001. Pamuk Üretiminde Teknik Etkinlik: Bir Örnek Olay, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No:211, Ankara.
 • Günden, C., Miran, B., Unakıtan, G., 2006. Technical Efficiency of Sunflower Production in Trakya Region by DEA, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 3(2):161-167.
 • Kıral, T., Kasnakoğlu, H., Tatlıdil, F., Fidan, H., Gündoğmuş, E., 1999. Tarımsal Ürünler İçin Gelir ve Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:37, Ankara.
 • Koç, A., Kandemir, U., 2001. İçel İlinde Tarımsal Ürün Maliyetleri, Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:64, Ankara.
 • Konyalı, S., Gaytancıoğlu, O., 2008. Veri Zarflama Yöntemi İle Buğday Üretiminde Kullanılan Girdilerin Etkinliğinin Ölçülmesi: Trakya Bölgesi Örneği, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran, Bursa, s.245-254.
 • Malinga, N.G., Masuku, M.B., Raufu, M.O., 2015. Comparative Analysis of Technical Efficiencies of Smallholder Vegetable Farmers with and without Credit Access in Swazil and the Case of the Hhohho Region, International Journal of Sustainable Agricultural Research, 2(4): 133-145.
 • Miran, B., 2002. Temel İstatistik, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir.
 • Mülayim, Z.G., 2001. Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Newbold, P., 1995. Statistics For Business and Economics, Prentice-Hall, New Jersey.
 • Ören, M. N., Alemdar T., 2006. Technical Efficiency Analysis of Tobacco Farming in Southeastern Anatolia, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30(2):165-172.
 • Özkan, B., 2001. Antalya İlinde Tarımsal Ürün Maliyetleri, Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:64, Ankara.
 • Özkan, E., Aydın, B., 2010. Trakya Bölgesinde Taze Fasulye, Domates, Biber ve Patlıcan Üretim Maliyeti Unsurlarındaki Göstergeler, VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran 2010, Van. ve Eğilimlere İlişkin
 • Rosli, A., Radam, A., Rahim, K.A., 2013. Technical Efficiency of Pepper Farms in Sarawak, Malaysia: An Application International Journal Of Business And Social Science, 4(7):227-234. Envelopment Analysis,
 • Tanrıvermiş, H., 2000. Orta Sakarya Havzasında Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi, Yayınları No:42, Ankara.
 • Tsoho, B.A., Omotesho, O.A., Salau, S.A., Adewumi, M.O., 2012. Determinants of Technical, Allocative and Economic Efficiencies among Dry Season Vegetable Farmers in Sokoto State, Nigeria, Journal of Agricultural Science, 3(2): 113-119.
 • Yayar, R., Karkacıer, O., 1997. Tokat İli Kazova Bölgesinde Önemli Bazı Sebzelerin Üretiminin Ekonometrik Analizi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1):243-262.
 • Yılmaz, İ., 1996. Antalya İlinde Cam ve Plastik Seralarda Domates, Biber ve Patlıcan Yetiştiriciliğinde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11:155-164.
 • TÜİK, 2015. Tarımsal Veriler, http://www.tuik.gov.tr, Erişim: 20 Mayıs 2015.
 • Uzmay, A., Adanacıoğlu, H., 2009. A Study on Whether Maize for Silage is An Alternative to Cotton Farming in Izmir, Turkey: Gross Margin and Data Envelopment Analysis. Journal of Food, Agriculture and Environment, 7(3-4):603-608.
 • Sorumlu Yazar: Cansu BAŞARAN
 • basarancansu@gmail.com
 • Geliş Tarihi : 30/11/2015
 • Kabul Tarihi : 28/12/2015
Other ID JA35SC33HP
Journal Section Articles
Authors

Author: Cansu BAŞARAN
Institution: ?

Author: Sait ENGİNDENİZ
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2015

Bibtex @ { tarekoder272314, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2015}, volume = {21}, pages = {77 - 84}, doi = {}, title = {SİVRİ BİBER ÜRETİMİNDE GİRDİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Başaran, Cansu and Engi̇ndeni̇z, Sait} }
APA Başaran, C , Engi̇ndeni̇z, S . (2015). SİVRİ BİBER ÜRETİMİNDE GİRDİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ . Tarım Ekonomisi Dergisi , 21 (1 ve 2) , 77-84 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25826/272314
MLA Başaran, C , Engi̇ndeni̇z, S . "SİVRİ BİBER ÜRETİMİNDE GİRDİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ" . Tarım Ekonomisi Dergisi 21 (2015 ): 77-84 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25826/272314>
Chicago Başaran, C , Engi̇ndeni̇z, S . "SİVRİ BİBER ÜRETİMİNDE GİRDİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 21 (2015 ): 77-84
RIS TY - JOUR T1 - SİVRİ BİBER ÜRETİMİNDE GİRDİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ AU - Cansu Başaran , Sait Engi̇ndeni̇z Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 84 VL - 21 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi SİVRİ BİBER ÜRETİMİNDE GİRDİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ %A Cansu Başaran , Sait Engi̇ndeni̇z %T SİVRİ BİBER ÜRETİMİNDE GİRDİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ %D 2015 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 21 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Başaran, Cansu , Engi̇ndeni̇z, Sait . "SİVRİ BİBER ÜRETİMİNDE GİRDİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 21 / 1 ve 2 (December 2015): 77-84 .
AMA Başaran C , Engi̇ndeni̇z S . SİVRİ BİBER ÜRETİMİNDE GİRDİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ. TED - TJAE. 2015; 21(1 ve 2): 77-84.
Vancouver Başaran C , Engi̇ndeni̇z S . SİVRİ BİBER ÜRETİMİNDE GİRDİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2015; 21(1 ve 2): 77-84.