DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Factors Influencing The Agricultural Use Of Direct Income Support

Mecbure ASLAN [1] , İsmet BOZ [2]


Bu çalışma, Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinde çiftçilerin devletten almış olduğudoğrudan gelir desteğinin (DGD) nerelerde harcandığını ortaya çıkarmak ve bu desteğintarımsal amaçlı olarak kullanılması üzerine etki eden faktörleri belirlemek amacıylayürütülmüştür. Araştırmanın verileri tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 112 çiftçi ileyüz yüze yapılan anketlerle elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, alınan DGDtutarından bitkisel üretim için en çok harcama yapılan kalem tohumluk, en az harcamayapılan kalem ise geçici işçi ücreti iken hayvansal üretimde bu kalemler sırasıyla yem vetohumlama olmuştur. Araştırmada yer verilen 10 sosyo ekonomik özellikten 5 adeti ve 8haberleşme davranışından 2 adeti ile yararlanılan DGD'nin çoğunluğunun tarımsal amaçlıkullanımı arasında pozitif bir bağıntı bulunmuştur
This study was conducted in Pazarcik District of Kahramanmaras Province to determinewhere farmers spend the direct income support (DIS) they receive from the Government, andthe factors influencing its use for agricultural purposes. Data were collected by a face-to-facesurvey with a stratisfied sample of 112 farmers. According to research findings, from thedirect income support received, seeds and temporary labor payments were the highest andthe lowest spending items in crop production while fodder and mating were the highest andthe lowest spending items in livestock production. Five of ten socioeconomic characteristicsand two of eight communication behavior variables included in this study were significantlyassociated with the variable spending the larger part of DIS for agricultural purposes
 • Babacan, A. 1999. Genel Tarım Politikaları Ç e r ç e v e s i n d e D o ğ r u d a n G e l i r Ödemeleri Sistemi. DPT İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Tarım DairesiYayınları.Ankara.
 • Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE). 1 9 9 5 , 2 0 0 0 . Ta r ı m s a l Ya p ı v e Üretim. Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası Ankara.
 • Bayaner, A., Koç, A., Tanrivermiş, H., Gündoğmuş, E., Ören, N., Özkan, B. 2001. Doğrudan Gelir Desteği Pilot U y g u l a m a s ı n ı n İ z l e m e v e Değerlendirilmesi. T.C. Tarım ve Köyişleri B a k a n l ı ğ ı Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Yayın No: 57. Ankara. T a r ı m s a l
 • Birinci, A., Atsan, T., Peker, K., Yavuz, F. 2002. D o ğ r u d a n G e l i r Desteğinin Fındık Sektörüne Olası Etkilerinin Ekonometrik Analizi. Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi. 18-20 Eylül Erzurum.
 • Cahill, S. A. 1988. Calculating the Rate of D e c o u p l i n g f o r C r o p s u n d e r CAP/Oil Seeds Reforms. Journal of A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s . 4 8 : 348-378.
 • Çağlar,Y. 2001. Tarımda Doğrudan Gelir Desteği v e (Yayımlanmamış Çalışma)
 • Çakmak, E., Kasnakoğlu, H., Yıldırım, T.1998. F a r k Ö d e m e S i s t e m i n i n Ekonomik Analizi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü.
 • Çiftepala, M. 2001. Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Köylerinin Yüksek lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi A n a b i l i m D a l ı . Kahramanmaraş
 • Demirci, S. 2000. Doğrudan Gelir Sistemi ve Uygulamalar: Literatür Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Yayın No: 40.Ankara. İncelemesi. TC
 • Eraktan, G. 2001. Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye'de Tarımsal Politikası. UzelYayınları. İstanbul. D e s t e k l e m e
 • Olgun, A., Gençler, F., Arslan, Ö. 2002. Doğrudan Gelir Desteği Projesi ve B P r o j e y l e İ l g i l i Ya p ı l m ı ş Ya y ı m Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Akhisar İlçesi Örneği. Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi. 18-20 Eylül Erzurum. u
 • Oyan, O. 2000. Tarımda Doğrudan Gelir D e s t e ğ i n e H a z ı r m ı y ı z ? Ta r ı m Ekonomisi Dergisi. 5: 1-8.
 • Öcek, E. 2000. Tarımsal Destekleme Yöntemi Olarak Doğrudan Gelir Sistemine İ l i ş k i n Ç e ş i t l i Ü l k e Uygulamalarının İncelenmesi ve Sistemin Türkiye'de U y g u l a n a b i l i r l i ğ i n i n Değerlendirilmesi, Hazine Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi. Ankara. D e s t e ğ i
 • Özkaya, T., Oyan, O., Işın, F., Uzmay, A. 2001. Türkiye'de Tarımsal Politikaları Dünü-Bugünü-Geleceği. Türkiye Ziraat Odaları Birliği. (2). 5-24 . Ankara. D e s t e k l e m e
 • Sayın, C. 2003. Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikaları. Reform GATT ve AB Yansımaları. TOBB Afşaroğlu MatbaasıAnkara Arayışları, IMF,
 • Tekinel, O., Deniz, O. 2001. Avrupa Birliği'ne Geçiş Sürecinde Türkiye'de U y g u l a n a n Tarım Politikaları ve Destekleme Sistemleri Konusunda Yapılması Gerekenler. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi. 4(1):1-18.
 • Topçuoğlu, H. 2005. Pamuk Üretimi Bitecek. Evrensel Gazetesi 18/7/2005 İnternet erişim adresi: Http://www.evrensel.net/05/07/18/ ekonomi.html Sayfa ziyaret tarihi: 22/8/2005 sayısı.
 • Yamane, T. 2001. Temel Örnekleme Yöntemleri. Çevirenler:Alptekin Esin, Celal Aydın, M.Akif Bakır, Esen Gürbüzsel. Literatür Yayıncılık. İstanbul.
Other ID JA35SB36YU
Journal Section Articles
Authors

Author: Mecbure ASLAN
Institution: ?

Author: İsmet BOZ

Dates

Publication Date : December 1, 2005

Bibtex @ { tarekoder272295, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {61 - 70}, doi = {}, title = {DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER}, key = {cite}, author = {Aslan, Mecbure and Boz, İsmet} }
APA Aslan, M , Boz, İ . (2005). DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER . Tarım Ekonomisi Dergisi , 11 (1 ve 2) , 61-70 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25825/272295
MLA Aslan, M , Boz, İ . "DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER" . Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 61-70 <http://journal.tarekoder.org/en/pub/issue/25825/272295>
Chicago Aslan, M , Boz, İ . "DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 (2005 ): 61-70
RIS TY - JOUR T1 - DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER AU - Mecbure Aslan , İsmet Boz Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 70 VL - 11 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER %A Mecbure Aslan , İsmet Boz %T DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER %D 2005 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 11 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD Aslan, Mecbure , Boz, İsmet . "DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Tarım Ekonomisi Dergisi 11 / 1 ve 2 (December 2005): 61-70 .
AMA Aslan M , Boz İ . DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. TED - TJAE. 2005; 11(1 ve 2): 61-70.
Vancouver Aslan M , Boz İ . DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2005; 11(1 ve 2): 61-70.