Year 2018, Volume 24 , Issue 2, Pages 185 - 192 2018-12-30

An Analysis on Women Participation in Agricultural Production Activities: Case of Northeast Anatolia TRA1 Region
Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği

Fahri YAVUZ [1] , Mustafa TERİN [2] , M.sharih SHİWAN [3] , Bahar AKAY [4] , İrfan Okan GÜLER [5] , Kevser AĞSU [6]


This study aims to determine women participation rate in agriculture production activities in Northeast Anatolia TRA1 Region that includes Erzurum, Erzincan and Bayburt Provinces. The study also investigates the socio economic and demographic factors which are affecting women participation in agriculture production activities. The main material of the study is the data obtained from a total of 360 questionnaires in TRA1 Region. In this study, socioeconomic and demographic factors affecting women's agricultural production participation were analyzed using the logit regression procedure. The study showed that 31.1% of respondents are over 51 years old, 51.7% is primary school graduate, 90.3% is married and 86.39% of the women participated in agricultural production. According to the regression analysis results, being in 31-50 age group, having primary education and secondary education, living in the village before marriage, having social security, tending to participate in agriculture related seminars, possessing cattle and land, having a mobile phone and tending to live in village with any conditions have positive impact on the possibility of women’s participating in agricultural production activities. While having computer and being dominate at home have negative impact on the possibility of women’s participating in agricultural production activities. The results of the study show that women are sufficiently participated in agricultural activities. Therefore, it can be said that women should focus more on participation in decision making process and entrepreneurship.

Çalışmanın amacı, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, Erzurum Alt Bölgesinde kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretim faaliyetlerine katılım düzeyleri ve tarımsal üretime katılmalarına etki eden sosyo ekonomik ve demografik faktörleri belirlemektir. Çalışmanın ana materyalini Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde her bir ilde 120 olmak üzere toplam 360 adet anketten elde edilen veriler oluşturmaktadır. Çalışmada, kadınların tarımsal üretime katılımına etki eden sosyo ekonomik ve demografik faktörler logit regresyon modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, kadınların %33.1’inin 51 yaş üzerinde olduğu, %51.7’sinin ilkokul mezunu, %90.3’ünün evli ve %86.39’unun tarımsal üretime katıldığı belirlenmiştir. Regresyon analiz sonuçlarına göre, 31-50 yaş grubunda olan, eğitim durumu ilkokul ve altı olan, evlenmeden önce köyde yaşayan, sosyal güvenceye sahip olan, tarımsal konularda kursa katılmak isteyen, büyükbaş hayvan ve araziye sahip olan, cep telefonuna sahip olan ve düzenli gelire sahip olsa da köyde yaşamak isteyen kadınların tarımsal üretime katılma olasılıkları daha yüksek iken, evde bilgisayara sahip olan ve evde kendi sözünün geçtiğini düşünen kadınların tarımsal üretime katılma olasılıklarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçları kadınların tarımsal üretime yeterli oranda katıldığını göstermektedir. Bu nedenle kadınların daha çok karar mekanizmalarına katılması ve müteşebbis olmasının üzerine yoğunlaşması gerektiği söylenebilir.   


 • Akay, B., 2017, Gelir getirici faaliyetlerde kırsal kadının etkinliğinin artırılması üzerine bir çalışma: Erzurum ili örneği, Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
 • Damisa, M.A., Samndi, J.R. and Yohanna, M., 2007. Women Participation in Agricultural Production: A Probit analysis. Journal of Applied Sciences, 7(3): 412-414.
 • De Brauw, A., Li, Q., Liu, C., Rozelle, S. and Zhang, L., 2008, Feminization of Agriculture in China? Myths Surrounding Women's Participation in Farming, The China Quarterly, 194, 327-348.
 • Dixon, R. B., 1982, Women in agriculture: Counting the Labor Force in Developing Countries, Population and Development Review, 8(3): 539-566.
 • Doğanca, M.Y., 1983, Batı Anadolu’nun İki orman Köyünde Yayım Açısından Kooperatifleşme Olayı ve Kooperatiflere Katılımı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:469 Bornova, İzmir
 • Enete, A.A. and Amusa, T.A., 2010, Determinants of Women’s Contribution to Farming Decisions in Coca Based Agroforestry Households of Ekiti State, Nigeria, Journal of Field Actions Science, 4 (1): 1-7.
 • Erem Kaya, T., Atsan, T., 2012, Kırsal kadınların sosyo-ekonomik durumları ve geleceğe yönelik beklentileri (TRA1 Bölgesi Örneği). Tarım Ekonomisi Dergisi, 28(1): 1-11.
 • FAO, 2011, The role of women in agriculture. ESA working paper no. 11-02. http://www.fao.org/docrep/013/am307e/am307e00.pdf (19.09.2018).
 • Farid, K.S., Mozumdar, L., Kabir, M.S. and Goswami, U.K., 2009, Nature and extent of rural women’s participation in agricultural and non-agricultural activities, Agricultural Science Digest, 29(4): 254-259.
 • Girei, A.A., Onuk, E.G. 2016, Production in Mangu Local Government Area of Plateau State, Nigeria, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 16(3):135-138.
 • Greene, W. H., 2008, Econometric Analysis. Sixth Edition. Pearson Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey USA.
 • Gujarati, N.D., 1995, Basic Econometrics. Third Edition. McGraw-Hill USA.
 • Gülçubuk, B., 1999, Tarımsal Üretimde ve Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri ve Önemi. Tarım ve Köy Dergisi, Sayı:125, 36-41.
 • Hunder, G., 1969, Modernizing Peasant Societies, A Comparative Study in Asia and Africa, Oxford University Press, London.
 • Karaturhan, B., Uzmay, A. ve Koç, G., 2018, Factors Affecting the Probability of Rural Women’s Adopting Organic Farming On Family Farms in Turkey, Ege Univ. Ziraat Fak. Derg., 55(2):153-160.
 • Kantar, M., 1996, Adana ve İçel ili dağ köylerinde yaşayan kırsal kadınların toplumsal yaşamdaki rolleri ve bu rollerle ilgili geleceğe yönelik beklentileri, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Kızılaslan, N., Yamanoğlu, A., 2010, Kırsal alanda kadınların tarımsal üretime ve aile içi kararlara katılımı: Tokat İli Örneği Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(13): 154-166.
 • Kutlar, İ., 2009, Kırsal alanda kadının işgücüne ve kararlara katılımının toplumsal cinsiyet açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir.
 • Kutlar, İ., Kızılay, H., Turhanoğulları, Z. 2013, Kırsal alanda kadınların işgücüne ve kararlara katılımını etkileyen sosyoekonomik faktörlerin belirlenmesi: Burdur ili örneği, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 27-32.
 • Mogues, T., Cohen, M. J., Birner, R., Lemma, M., Randriamamonjy, J., Tadesse, F. and Paulos, Z. 2009, Agricultural Extension in Ethiopia Through A Gender And Governance Lens. Development Strategy and Governance Division, International Food Policy Research Institute – Ethiopia Strategy Support Program 2, Ethiopia.Mulugeta, M., Amsalu, T., 2014. Womens’s Role and Their Decision Making in Livestock and Household Management, Journal of Agricultural Extension and rural Development, 6 (11): 347-353.
 • Munmun, R., Sarker, A., Hoque, M.J. and Kabir, K.H., 2015, Women’s Participation in Agricultural Activities at Forest Land Areas of Bangladesh. Journal of Social Sciences, 11(1): 30-38.
 • Ochieng, J., Ouma, E. and Birachi, E., 2014, Gender Participation and Decision Making in Crop Management in Great Lakes Region of Central Africa, Gender, Technology and Development, 18 (3): 341-362.
 • Oladejo, J.A., Olawuyi, S.O. and Anjorin, T.D., 2011, Analysis of Women Participation in Agricultural Production in Egbedore Local Government Area of Osun State, Nigeria, International Journal of Agricultural Economics & Rural Development, 4(1): 1-11.
 • Özçatalbaş, O., 2001, Adana İlinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Farklı İki Köyünde Kadınların Tarımsal Faaliyetlere Katılımı ve Yayımdan Yararlanma Olanakları. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1):79-88.
 • Özer, M., 2004, Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller Teori ve Bir Uygulama. Nobel Yayın Dağıtım, No:667 İstanbul.
 • Pal, S., Haldar, S., 2016, Participation and role of rural women in decision making related to farm activities: A study in Burdwan district of West Bengal. Economic Affairs 61(1): 55-63.
 • Quendler, E., Glatzl, M. and Mayr, J., 2017, Female Farmers’ Work Both on and off The Farm in Austria. Agriculture & Food, 5, 226-237.
 • Shamma, A., Biswas, P., Jha, S.K., Sarkar, S. and Kumar, Sh., 2018, Tribal Farm Women’s Participation in Agriculture and Factors Influencing It: Evidence from West Bengal, India. J. Agr. Sci. Tech. 20(5): 911-922
 • Simango, P.M., 2015, An Assessment of Women’s Participation in Agricultural Production: A Case Study of Marange Irrigation Scheme in Zimbabwe. (Msc Thesis), Institute for Social Development, Faculty of Economic and Management Sciences, University of the Western Cape. http://etd.uwc.ac.za/xmlui/handle/11394/4664 (24.09.2018).
 • Singh, S., Kushwah, S., Sngh, V.B. and Daipuria, O.P., 2015, Factor Affecting the Participation of Rural Women in Agricultural Activities. Indian Res. J. Ext. Edu. 15(1): 81-83.
 • Sireeranhan, A., 2013, Participation of Family-Women in Agricultural Production: A Case Study of Jaffna District, Sri Lanka. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(13): 143-147.
 • Şahin, K., Terin, M., 2009, Van İlinin Sosyo Ekonomik Özellikleri Farklı İki Köyündeki Kadınların Tarımsal Faaliyetlere Katılımı ve Tarımsal Yayıma İlişkin Görüşleri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (1): 39-49.
 • Tologbonse, E. B., Jibrin, M. M., Auta, S. J. and Damisa, M. A., 2013, Factors Influencing Women Participation in Women in Agriculture (WIA) Programme of Kaduna State Agricultural Development Project, Nigeria. International journal for Agricultural Economics and Extension, 1 (7): 47-54.
 • WB, 2018, The World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS (19.09.2018).
 • Yasmin, S., Ikemoto, Y., 2015, Women’s Participation in Small-Scale Dairy Farming for Poverty Reduction in Bangladesh, American International Journal of Social Science, 4(5): 21-33.
 • Yavuz, F., Shiwan, M.S., Terin, M., Akay, B., Güler, İ.O. ve Ağsu, K., 2018, Gelir Getirici Faaliyetlere Karar Vermede Kırsal Kadının Rolü: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (18. EYİ Özel Sayısı): 1-10. DOI: 10.18092/ulikidince.354756.
 • Yavuz, F., Terin, M., Güler, İ.O., 2014b, Bayburt Kırsalında Üretimde Kadının Rolü ve Etkinliğinin Artırılması Proje Raporu. BAYPROJE Yayını No: 13, Bayburt.
 • Yavuz, F., Terin, M., Güler, İ.O., Akay, B. ve Denizli, G., 2014a, Tarımsal Üretimde Kadının Rolünün Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma: Bayburt İli Örneği. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun. http://www.tarimarsiv.com/wp-content/uploads/2017/04/413-422.pdf (Erişim 25.09.2018)
 • Yusuf, H.A., Nuhu, K.J., Shuaibu, H., Yusuf, H.O. and Yusuf, O., 2015, Factors affecting the involvement of women in income generating activities in Sabon-Gari Local Government Area of Kaduna State, Nigeria. American Journal of Experimental Agriculture, 5(1): 54-59.
 • Yuya, B.A., 2018, Valuation of Gender Differentiated Dairy Farming and Household Level Food Security Status in Eastern Oromia, Ethiopia, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(6):719-728.
 • Zahoor, A., Fakher, A., Ali, S. and Sarwar, F., 2013, Participation of rural women in crop and livestock activities: A case study of Tehsil Tounsa of Southern Punjab (Pakistan). International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 2(12): 98-121.
 • Zhang, L., De Brauw, A. and Rozelle, S., 2004, China's Rural Labor Market Development and Its Gender Implications. China Economic Review, 15(2): 230-247.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering, Management
Journal Section Research
Authors

Author: Fahri YAVUZ
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6550-335X
Author: Mustafa TERİN (Primary Author)
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Country: Turkey


Author: M.sharih SHİWAN

Author: Bahar AKAY

Author: İrfan Okan GÜLER

Author: Kevser AĞSU

Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { tarekoder474478, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2018}, volume = {24}, pages = {185 - 192}, doi = {10.24181/tarekoder.474478}, title = {Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği}, key = {cite}, author = {YAVUZ, Fahri and TERİN, Mustafa and SHİWAN, M.sharih and AKAY, Bahar and GÜLER, İrfan Okan and AĞSU, Kevser} }
APA YAVUZ, F , TERİN, M , SHİWAN, M , AKAY, B , GÜLER, İ , AĞSU, K . (2018). Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi , 24 (2) , 185-192 . DOI: 10.24181/tarekoder.474478
MLA YAVUZ, F , TERİN, M , SHİWAN, M , AKAY, B , GÜLER, İ , AĞSU, K . "Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018 ): 185-192 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/38802/474478>
Chicago YAVUZ, F , TERİN, M , SHİWAN, M , AKAY, B , GÜLER, İ , AĞSU, K . "Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2018 ): 185-192
RIS TY - JOUR T1 - Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği AU - Fahri YAVUZ , Mustafa TERİN , M.sharih SHİWAN , Bahar AKAY , İrfan Okan GÜLER , Kevser AĞSU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.474478 DO - 10.24181/tarekoder.474478 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 192 VL - 24 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.474478 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.474478 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği %A Fahri YAVUZ , Mustafa TERİN , M.sharih SHİWAN , Bahar AKAY , İrfan Okan GÜLER , Kevser AĞSU %T Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği %D 2018 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 24 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.474478 %U 10.24181/tarekoder.474478
ISNAD YAVUZ, Fahri , TERİN, Mustafa , SHİWAN, M.sharih , AKAY, Bahar , GÜLER, İrfan Okan , AĞSU, Kevser . "Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 24 / 2 (December 2019): 185-192 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.474478
AMA YAVUZ F , TERİN M , SHİWAN M , AKAY B , GÜLER İ , AĞSU K . Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği. TED - TJAE. 2018; 24(2): 185-192.
Vancouver YAVUZ F , TERİN M , SHİWAN M , AKAY B , GÜLER İ , AĞSU K . Kadınların Tarımsal Üretim Faaliyetlerine Katılımı Üzerine Bir Analiz: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2018; 24(2): 192-185.