Year 2017, Volume 23 , Issue 2, Pages 241 - 253 2017-12-30

Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği
Effect of Packaging on Consumers' Purchasing Preferences for Milk and Dairy Products: A Case Study of Izmir

Burçin GÖK [1] , Merve SALKIN [2] , Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ [3] , Filiz KINIKLI [4]


Gıda ürünlerinde ambalaj, ürünü muhafaza etme ve bozulmasını önleyerek daha hijyenik koşullarda ürünlerin tüketilmesine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, ambalajın tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alma davranışı üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma, İzmir ili Bornova ilçesindeki tüketicileri kapsamaktadır. Çalışmada, 100 tüketiciden elde edilen veriler kullanılmıştır. Tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alma tercihinde ambalajın etkisi ölçülürken, tüketicilerin eğitim ve gelir düzeyleri ile bağlantı kurulmuştur. Ambalajlı süt ve süt ürünleri tercihinde üretim ve son kullanma tarihi ile ürünün tazeliği faktörlerinin etkili olduğu saptanmıştır. Tüketiciler süt ve süt ürünleri satın alırken daha çok karton veya plastik kutuyu tercih etmektedir. Eğitim ve gelir seviyesi daha yüksek olan tüketicilerin ambalajlı süt ve süt ürünleri daha fazla talep ettikleri belirlenmiştir. Eğitim ve gelir seviyesi yükseldikçe tüketicilerin ambalajın rengi, görünüşü ve tasarımı, ambalajın çekici olması vb. faktörleri gözönünde bulundurdukları görülmüştür.

In food products, packaging protects the product and prevents its deterioration, contributing to consumption of products in more hygienic conditions. The purpose of this study is to determine the effect of packaging on the purchasing behavior of consumers regarding milk and dairy products. The research was carried out in Bornova district of Izmir province. Data were collected from 100 consumers using a questionnaire used. While determining the effect of packaging on the purchasing behavior, education and income levels of consumers were taken in consideration. It is determined that factors such as production and expiry date and freshness of the product were effective on the consumers' preferences for packaged milk and dairy products. When consumers buy milk and dairy products, they prefer cartons or plastic boxes. Consumers with a higher income and education level had a higher demand for packaged milk and dairy products. As the level of education and income of consumers increased, it is observed that, they paid more attention to factors such as color, appearance - design and attractive packaging.

 • Açıkgözoğlu, S., 2006. Ürünlerde Son Kullanma Tarihinin Tüketicilerce Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Afyon, 63s.
 • Adam, M.A., Ali, K., 2014. Impact of Verbal Elements of Packaging of Packaged Milk on Consumer Buying Behaviour, International Journal of Business and Social Science, Vol 5., No. 5 (1), April 2014, 94-106.
 • Akpınar, M.G., Gül, M., Oral A.A., Akay, A.Ş., Gülcan, S., 2015. Meyve Suyu Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalaj Faktörünün Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 44 Sayı, Nisan 2015, 58-67. Alagöz, S.B., Ekici, N., 2009. Ambalaja İlişkin Tutum ve Davranışlar,: Karaman İli Araştırması, KMU İİBF Dergisi, Yıl:11, Sayı: 17, Aralık 2009, 84-94.
 • Albayrak, M., 2000. Ankara İlinde Gıda Maddeleri Paketleme ve Etiketleme Bilgileri Hakkında Tüketicilerin Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi, Gıda Maddeleri Alım Yerleri ve Ambalaj Tercihleri Üzerine Bir Çalışma, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ankara, 90 s.
 • Asüder, Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Derneği, 2017. (https://www.asuder.org.tr/sss/ambalaj-ve-onemi/ambalajlama-suturunleri- icin-neden-onemlidir) (Erişim tarihi: 04.10.2017)
 • Ayyaz, S., Badar, H., Ghafoor, A., 2011. Level and Determinants of Consumers' Perception of Packed Milk in Pakistan, Journal of Business and Economics, Vol. 3, No. 1, June 2011, 60-76,
 • Cop, R., 2003. Tüketim Mallarının Ambalajının ve Etiket Bilgilerinin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkileri Bir Uygulama, Mevzuat Dergisi, Yıl: 6, Sayı 62, Şubat 2003, ISSN 1306-0767.
 • Dilber F, Dilber, A., Karakaya, M., 2012. Gıdalarda Ambalajın Önemi ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri (Karaman İli Örneği), Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı: 3, Mart-Nisan, 2012:159-190.
 • Gilaninia, S., Ganjinia, H., Charmchi, K., 2013, Affecting Factors of Packaging Milk Production on Guilan Consumer Behavior, Arabian Journal of Business and Management Review (Nigerian Chapter), Vol 1, No 3, 29-40.
 • Gökalp, F., 2007. Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışında Ambalajın Rolü, Ege Akademik Bakış, 7 (1) 2007: 79–97.
 • Gündüz, O, Kılıç, O., Emir, M., Aydın, G., 2013. Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Samsun İli Örneği, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 36-43.
 • Karakaya, E., Akbay, C., 2013, İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları, U.Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, 65-77.
 • Kotler, P., Armstrong, G., 2014, Principles of Marketing, Pearson International Edition, ISBN 9780273786993, 716 s.
 • Köse, N., Yaman, K., 2010. “Tüketicilerin Gıda Maddelerinin Son Kullanma Tarihine Verdikleri Önem Üzerine Bir Araştırma: Kastamonu İli Merkez İlçe Örneği”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Ocak 2010, Cilt: 18, No:1, 233-240.
 • Newbold, P., 1995. Statistics for Business and Economics, Fourth Edition, New Jersey, Prentice Hall, 867 s.
 • Okumuş A., Yaraş E., Yeniçeri T.,2003. “Tüketicilerin Ambalaja İlişkin Tutum ve Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri, 16-19 Ekim 2003, 253-269.
 • Phuyal, M.,2016.“A Study on Consumers' Perception Towards Packaged Milk Products in Panipat Haryana”, International Jornal of Advanced Research, Vol(4), Issue 6, 1215-1221.
 • Shahzadi, M.,Yaseen, M.R., Mubeen, N., 2017. “Fluid Milk Choices in Pakistan: Do Consumers Care?”, J. Appl. Environ. Biol. Sci., 7(4), 7-12.
 • Shruthi, G, Rao, B.D., Devi, Y.L., 2016. “Consumers Perception Towards Karimnagar Milk Producing Company Limited Milk and Milk Products”, ResearchJournal of AgriculturalSciences, 7 (4/5), July-October (2016), 771-773.
 • Sumathı, S., 2015.The Customer Perception Towards Marketing of Different Brands of Packaged Milk, International Journal of Research in IT &Management, Vol(5), Issue 6, June 2015, 36-43.
 • Süer, İ.,2014. Pazarlama İlkeleri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti, Yayın No:1005, ISBN: 978-605- 1363-906-1, Ankara, 550 s.
 • Sütütemiz, N., Çiftyıldız S.S. ve Konuk F.A., 2009. Paketlenmiş Süt İçin Ambalaj Özelliklerinin Algılanan Önemi ve Satın Alma Davranışına Etkisi: İstanbul İli Örneği. Akademik Gıda, 7 (6), 18-28.
 • Şimşek, O., Çetin O., Bilgin B., 2005. “İstanbul İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları ,Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2(1), 23-35.
 • Teke, B., 2014, Gıda Ürünleri Ambalajının Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi (Ankara İli Mamak İlçesi Örneği), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat, 91 s.
 • Tüik, 2013. Nüfus ve Demografi İstatistikleri. Yayar, R., 2012., Consumer Characteristics Influencing Milk Consumption Preference. The Turkey Case, Theoretical and Applied Economics, Vol. XIX, No. 7(572), 25-42.
 • Yıldız, Z., Yılmaz, V., Kaşkır, F., Baş, M., 2012. Çok Değişkenli İstatistiklerle Tüketicilerin Sıvı Yağ Ambalaj Tercihlerine Göre Bölümlendirilmesi, DPUJSS Number 32, Vol 1, April 2012, 255-272. Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği 253
Journal Section Research
Authors

Author: Burçin GÖK

Author: Merve SALKIN

Author: Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ (Primary Author)

Author: Filiz KINIKLI

Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { tarekoder369451, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2017}, volume = {23}, pages = {241 - 253}, doi = {10.24181/tarekoder.369451}, title = {Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği}, key = {cite}, author = {GÖK, Burçin and SALKIN, Merve and KENANOĞLU BEKTAŞ, Zerrin and KINIKLI, Filiz} }
APA GÖK, B , SALKIN, M , KENANOĞLU BEKTAŞ, Z , KINIKLI, F . (2017). Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi , 23 (2) , 241-253 . DOI: 10.24181/tarekoder.369451
MLA GÖK, B , SALKIN, M , KENANOĞLU BEKTAŞ, Z , KINIKLI, F . "Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 241-253 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/32847/369451>
Chicago GÖK, B , SALKIN, M , KENANOĞLU BEKTAŞ, Z , KINIKLI, F . "Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 241-253
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği AU - Burçin GÖK , Merve SALKIN , Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ , Filiz KINIKLI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.369451 DO - 10.24181/tarekoder.369451 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 253 VL - 23 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.369451 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.369451 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği %A Burçin GÖK , Merve SALKIN , Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ , Filiz KINIKLI %T Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği %D 2017 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 23 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.369451 %U 10.24181/tarekoder.369451
ISNAD GÖK, Burçin , SALKIN, Merve , KENANOĞLU BEKTAŞ, Zerrin , KINIKLI, Filiz . "Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 / 2 (December 2017): 241-253 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.369451
AMA GÖK B , SALKIN M , KENANOĞLU BEKTAŞ Z , KINIKLI F . Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği. TED - TJAE. 2017; 23(2): 241-253.
Vancouver GÖK B , SALKIN M , KENANOĞLU BEKTAŞ Z , KINIKLI F . Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2017; 23(2): 253-241.