Year 2017, Volume 23 , Issue 1, Pages 133 - 144 2017-04-06

Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'nin Türkiye'nin Gıda Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Impacts of the European Union's Rapid Alert System for Food and Feed on the Food Export of Turkey

Seda Yilmaz ÇEBİ [1] , Emine OLHAN [2]


Uluslararası tarım ürünleri ticaretinde önemli rol oynayan Avrupa Birliği (AB), ülkemiz için de önemli bir pazardır. AB, ithal ettiği gıda ürünlerinin güvenli olmasını sağlamak için Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemini (RASFF) kurmuştur. RASFF, gıdalarda belirlenen risklere karşı alınan önlemler hakkında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla oluşturulmuş etkili bir araçtır. Bu çalışmada, RASFF'ın yapısı ve işleyişiyle birlikte, RASFF portalından elde edilen veriler ışığında, 2011-2015 yılları arasında Türkiye kaynaklı gıdalara ilişkin RASFF bildirimlerinin incelenerek, Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatına etkilerinin ve bu etkiler karşısında yetkililerce alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  ürkiye kaynaklı bildirimlerde ürün gruplarına göre en fazla bildirimin meyve ve sebzeler ile sert kabuklu yemişler için alındığı; tehlike kategorisine göre ise; mikotoksin ve pestisit kaynaklıların ilk sıralarda yer aldığı dikkati çekmektedir. AB'ye ihracatta RASFF bildirimi alan gıda ürünlerinin Türkiye'ye iadesi, gümrüklerde bekletilmesi veya imhası sonucunda başta ekonomik ve ürün kalitesi olmak üzere, zaman kaybı yanında yurtdışı ve yurtiçi prestij kaybı da yaşanmaktadır. Bu kayıpları önlemek veya azaltmak için üreticilerin İyi Tarım Uygulamaları ve HACCP ilkelerini bütünleşik biçimde uygulaması, bununla birlikte yetkili makamların da üreticilere yönelik eğitim faaliyetlerinin etkinliğini arttırması gerekmektedir. Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatında önemli yeri olan AB'nin mevzuat ve uygulamalarına uyumun sağlanması ve ihracatçıların AB piyasasında rekabet edebilirliğinin ve üreticilerin uluslararası gıda güvenliği standartlarında üretim yapmalarının temini büyük önem taşımaktadır.

 


The European Union (EU), which plays an important role in the international agricultural trade, is also an important market for our country. The EU has established the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) to ensure that food products imported into its borders are safe. RASFF is an effective tool for exchanging information on measures taken against identified risks in food or feed. In this study, together with the structure and functioning of RASFF, it was aimed to evaluate the effects of the notifications received by Turkey on the export of food products and the measures taken by the authorities against these effects by examining RASFF notifications related to Turkey between 2011-2015 in the light of the data obtained through the RASFF portal. Considering the distribution notifications received by Turkey, it is shown that most notications are taken for fruits and vegetables, nuts and seeds and according to the hazard category, mycotoxin and pesticide-induced notifications come in the first places. The re-dispatch, the detainment or the destruction of our food product exports which have received RASFF notification, leads to economic and time losses together with loss of product quality for our exporters; and most importantly, this situation causes a prestige decrease of our products in both international and domestic market. In order to avoid or reduce these losses, producers should implement Good Agriculture Practices and HACCP principles in an integrated manner, as well as the authorities should improve the effectiveness of the training programmes for producers. It is important to ensure the compliance with the legislation and practices of EU, which has a significant role in Turkey's export of food and agricultural products and the competitiveness of exporters in the EU market and to produce based on the international food safety standards.

 • Adıgüzel, T. 2008. AB'ye Gıda Ürünleri İhracatının Gıda Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Anonim. 2011a. Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik. RG No: 28145.
 • Anonim. 2011b. Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği (RG: 25.11.2011-28123).
 • Anonim. 2014. Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik (RG: 03.12.2014- 29194).
 • Anonim. 2015a. Avrupa Birliği'ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, http://www.ab.gov.tr, [Erişim: 05.04.2016]
 • Anonim, 2015b. Pazara Giriş Engelleri 2015 Raporu Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü.
 • Anonim. 2015c. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pestisit Kalıntısı İddiaları ilgili 06.07.2015 tarihli Basın Açıklaması http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/BasinAciklamalari.aspx, [Erişim: 05.11.2016]
 • Anonim. 2015d. Yazılı Soru Önergeleri, Esas No:7/216. http://www2.tbmm.gov.tr/d25/7/7-0216c.pdf, [Erişim: 05.12.2016]
 • Anonim. 2016a. Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr, [Erişim: 05.04.2016]
 • Anonim. 2016b. http://www.tarim.gov.tr/Konu/1440/yillik-denetim-programi, [Erişim: 05.04.2016]
 • Anonim. 2016c. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı, 2016 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı, Ankara.
 • A n o n i m . 2 0 1 6 d . G ı d a , Ta r ı m v e H a y v a n c ı l ı k B a k a n l ı ğ ı 2 0 1 7 B ü t ç e S u n u m u , K a s ı m 2 0 1 6 . http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/ButceSunumlari/2017_Yili_ButceSunumu.pdf, [Erişim: 20.12.2016]
 • Anonim 2016e. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu.
 • Anonymous. 2002. Regulation (EC) No 178/2002 of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety.
 • Anonymous. 2009. Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC.
 • Anonim. 2010. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu RG: 13/6/2010-27610.
 • Anonymous. 2011. Commission Regulation (EU) No 16/2011 of 10 January 2011 laying down implementing measures for the Rapid alert system for food and feed.
 • Anonymous. 2014. Commission Implementing Regulation (EU) No 884/2014 of 13 August 2014 imposing special conditions governing the import of certain feed and food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins and repealing Regulation (EC) No 1152/2009 Text with EEA relevance.
 • Anonymous. 2015. WTO International Trade Statistics 2015. Web Sitesi: https://www.wto.org, [Erişim: 05.04.2016]
 • Anonymous. 2016a. RASFF Preliminary Annual Report 2015 European Commission Directorate-General for Health and Food Safety, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2015.pdf, [Erişim: 5.4.2016]
 • Anonymous. 2016b. RASFF Portal, https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/, [Erişim: 5.4.2016]
 • Çobanoğlu, F. 2013. Do RASFF Notifıcations Serve as a Motivator or a Barrier To Trade Between Turkey and The European Union? Tarım Ekonomisi Dergisi 2013; 19(1): 13-25.
 • Kayabaşı, İ. 2015. Kuru Meyve İhracatında Aflatoksin Sorunu ve Avrupa Birliği Uygulamaları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Kleter, G. A., Prandini, A. L. D. O., Filippi, L. A. U. R. A., & Marvin, H. J. P. 2009. Identification of potentially emerging food safety issues by analysis of reports published by the European Community's Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) during a four-year period. Food and Chemical Toxicology, 47(5), 932-950.
 • Parisi, S., Barone, C., & Sharma, R. K. 2016. Chemistry and Food Safety in the EU: The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Springer.
 • Tudela- Marco, T., Taghouti, I., Selva, M.L.M., Martinez-Gomez, V., Alvarez-Coque, J.M.G. 2015. Specific Responses to Past Food Safety Notifications By EU Member States, Group of International Economics and Development, Universitat Politècnica de València, Spain.
 • Xiong, B., Sumner D. 2013. Food import and food safety in Europe: The role of aflatoxins in pistachios Selected Poster, the Agricultural & Applied Economics Association's 2013 AAEA & CAES Joint Annual Meeting, Washington, DC, August 4-6.
Primary Language tr
Subjects Management, Agricultural, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Seda Yilmaz ÇEBİ (Primary Author)
Institution: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Author: Emine OLHAN
Institution: Ankara Üniversitesi

Dates

Publication Date : April 6, 2017

Bibtex @research article { tarekoder325641, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2017}, volume = {23}, pages = {133 - 144}, doi = {10.24181/tarekoder.325641}, title = {Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'nin Türkiye'nin Gıda Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÇEBİ, Seda Yilmaz and OLHAN, Emine} }
APA ÇEBİ, S , OLHAN, E . (2017). Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'nin Türkiye'nin Gıda Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi , 23 (1) , 133-144 . DOI: 10.24181/tarekoder.325641
MLA ÇEBİ, S , OLHAN, E . "Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'nin Türkiye'nin Gıda Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 133-144 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/28532/325641>
Chicago ÇEBİ, S , OLHAN, E . "Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'nin Türkiye'nin Gıda Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 133-144
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'nin Türkiye'nin Gıda Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi AU - Seda Yilmaz ÇEBİ , Emine OLHAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.325641 DO - 10.24181/tarekoder.325641 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 144 VL - 23 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.325641 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.325641 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'nin Türkiye'nin Gıda Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi %A Seda Yilmaz ÇEBİ , Emine OLHAN %T Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'nin Türkiye'nin Gıda Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 23 %N 1 %R doi: 10.24181/tarekoder.325641 %U 10.24181/tarekoder.325641
ISNAD ÇEBİ, Seda Yilmaz , OLHAN, Emine . "Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'nin Türkiye'nin Gıda Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 / 1 (April 2017): 133-144 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.325641
AMA ÇEBİ S , OLHAN E . Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'nin Türkiye'nin Gıda Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. TED - TJAE. 2017; 23(1): 133-144.
Vancouver ÇEBİ S , OLHAN E . Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'nin Türkiye'nin Gıda Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2017; 23(1): 144-133.