Year 2017, Volume 23 , Issue 1, Pages 93 - 99 2017-04-06

Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim
Asymmetric Transmission from Farm Milk Prices to the Yoghurt and Cheese Market

Gökhan ÇINAR [1]


Türkiye'de son dönemlerde yoğurt ve peynir pazarında oluşan yüksek fiyat artışları hane halkı bütçesi üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Bu artışlar karşısında çiğ süt üreticileri sütünü değer fiyatında satamadığını ifade ederken, süt sanayi işletmeleri durumun nedenini girdi maliyetlerinin yüksekliği ile açıklamaktadır. Çiftlik sütü gerek yoğurt gerekse peynir endüstrisinin en önemli girdisidir. Dolayısıyla süt ürünleri sanayinde var olan pazarlama sorunları aksak rekabet unsurlarının oluşmasına ve firmaların girdi fiyatlarındaki şoklara tepki olarak çıktı fiyatlarını aşırı yükseltmesine neden olmuş olabilir. Bu kapsamda çalışmada, çiftlik süt fiyatlarının perakende peynir ve yoğurt fiyatlarına yaptığı iletim düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ocak 2003-Aralık 2016 dönemini kapsayan aylık veriler asimetrik vektör hata düzeltme modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, çiğ süt fiyatlarının sektöre olması gerektiğinden fazla yansıtıldığını, fiyat kontrolünün firmalar tarafından gerçekleştiğini ve üretici- perakendeci pazarı arasında asimetrik bir fiyat iletimi olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma sonuçları Türk süt ürünleri endüstrisinde tüketici, üretici ve gıda güvenliği açısından daha rasyonel politikalar geliştirilmesi için üreticilerin örgütlenmesinin gerekliliğini göstermektedir.

In the last decades, high price rises in yogurt and cheese market have led to dramatic effects on household budgets in Turkey. Raw milk producers express that they cannot sell milk at value price in face of these price rises, while milk industry enterprises explain its reason with high input costs. Farm milk is the most important input of both yogurt and cheese market. Thus, marketing problems in the dairy industry may result in the emergence of imperfect competition factors and the extreme increases of marketing prices by enterprises as a response to the shocks in input prices. This scope, it is aimed to determine the transmission of farm milk prices to retail cheese and yogurt prices in the study. The monthly data covering the period between January 2003 and December 2016 was analyzed using the asymmetric vector error correction model. The finding demonstrate that raw milk prices are reflected excessively to the sector, the price is controlled by enterprises, and there is an asymmetric price transmission between producer and retailer market. The study results show that producers should get organized in order to develop more rational policies in terms of consumer, producer and food security in Turkish dairy industry.

 • Acosta, A., & Valdés, A. (2014). Vertical Price Transmission of Milk Prices: Are Small Dairy Producers Efficiently Integrated into Markets?. Agribusiness, 30(1): 56-63.
 • Ait Sidhoum, A., & Serra, T. (2016). Volatility Spillovers İn The Spanish Food Marketing Chain: The Case of Tomato. Agribusiness, 32(1), 45-63.
 • Apergis, N., & Rezitis, A. (2003). Agricultural Price Volatility Spillover Effects: The Case of Greece. European Review of Agricultural Economics, 30(3), 389–406.
 • Awokuse, T. O., & Wang, X. (2009). Threshold Effects and Asymmetric Price Adjustments in US Dairy Markets. Canadian Journal of Agricultural Economics, 57(2), 269-286.
 • Bakucs, Z., Fałkowski, J., & Fertő, I. (2012). Price Transmission in The Milk Sectors of Poland and Hungary. Post-communist economies, 24(3), 419-432.
 • Bolotova, Y. V., & Novakovic, A. M. (2015). An Empirical Analysis of Wholesale Cheese Pricing Practices on The Chicago Mercantile Exchange (CME) Spot Cheese Market. International Food and Agribusiness Management Review, 18(3), 49-66.
 • Bor, Ö., Ismihan, M., & Bayaner, A. (2014). Asymmetry in Farm-Retail Price Transmission in The Turkish Fluid Milk Market. New Medit, 13(2), 2-8.
 • Bölük, G., & Karaman, S. (2015). Süt Arz Zincirinde Aksak Rekabet Koşullarının Asimetrik Hata Düzeltme Modeli İle Analizi. Rekabet Dergisi, 16(1): 3-40.
 • Capps, O., & Sherwell, P. (2007). Alternative Approaches in Detecting Asymmetry in Farm􀀀Retail Price Transmission Of Fluid Milk. Agribusiness, 23(3), 313-331.
 • Chavas, J. P., & Mehta, A. (2004). Price Dynamics in a Vertical Sector: The Case Of Butter. American Journal of Agricultural Economics, 86(4), 1078-1093.
 • Doğan, Z. A., Yercan, M., & Uzmay, A. 2014. The Problems and Suggested Solutions about Farmer's Organizations in Dairy Cattle. 25th International Scientific-Expert Congress on Agriculture and Food Industry, 41-44, Izmir.
 • Engindeniz, S., & Uçar, K., 2016, Goat Milk Production and Marketing in Turkey, Journal of Global Agriculture and Ecology, 5(4):240-245.
 • Fałkowski, J. (2010). Price Transmission And Market Power in a Transition Context: Evidence From The Polish Fluid Milk Sector. Post-communist economies, 22(4), 513-529.
 • Gousekis, P., Katrakilidis, C., & Trachanas, E. (2016). Vertical Price Transmission in The US Beef Sector: Evidence from The Nonlinear ARDL model. Economic Modelling, 52, 499-506.
 • Frey J., & Manera M. 2007. Econometric Models of Asymmetric Price Transmission. Journal of Economic Surveys, 21: 449-415. Ghoshray, A. (2007). An Examination of The Relationship Between US and Canadian Wheat Prices. Canadian Journal of Agricultural Economics, 55(1), 49-62.
 • Guillen, J., & Artés, R. F. (2015). Price Transmission and Volatility Along The Spanish Fresh Fish Market Chain. New Medit. 14(1): 4-11.
 • Gülaç, M., (2015). Süt ve Süt Ürünleri, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, 256, 1-34.
 • Gümüş, E. (2015). Olası Türkiye – Amerika Birleşik Devletleri Serbest Ticaret Anlaşmasının Türkiye Hayvancılık Sektörüne Olası Etkileri. AB Uzmanlık Tezi, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 136s, Ankara.
 • Günlü, A. (2011). Çiğ Süt Pazarlanmasında Süt Sanayi İşletmelerinde Firma Yoğunlaşma Oranlarının Araştırılması: Burdur İli Örneği. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1).101-106.
 • Hansen, B. E., & Seo, B. (2002). Testing for two-regime threshold cointegration in vector error correction models. Journal of Econometrics, 110, 293–318.
 • Hassouneh, I., Serra, T., & Bojnec, Š. (2015). Nonlinearities in the Slovenian Apple Price Transmission. British Food Journal, 117(1), 461-478.
 • Jeder, H., Naimi, A., & Oueslati, A. (2017). Transmıssıon Between Retail And Producer Prices For Main Vegetable Crops In Tunisia. International Journal of Food and Agricultural Economics, 5(1), 19.
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12: 231-254.
 • Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59: 1551-1580.
 • Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inferences on co-integration with application to the demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52: 169-210.
 • Kabbiri, R., Gellynck, X., Elepu, G., & Dora, M. (2016). A Global Perspective of Food Market Integration: a Review. Agrekon, 55(1), 62-80.
 • Korale Gedara, P. M., Ratnasiri, S., & Bandara, J. S. (2016). Does Asymmetry in Price Transmission Exist in The Rice Market in Sri Lanka?. Applied Economics. 48(27): 2491-2505.
 • Onurlubaş, E., & Çakırlar, H. (2016). Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 217-242.
 • Özer, O. O. (2011). Koyun Eti Fiyatının Asimetrik Fiyat Geçirgenliği İle Analizi: Türkiye Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 17(2): 55-63.
 • Rezitis, A. N., & Reziti, I. (2011). Threshold cointegration in the Greek Milk Market. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 23(3), 231-246.
 • Serra, T., & Goodwin, B. K. (2003). Price Transmission and Asymmetric Adjustment in The Spanish Dairy Sector. Applied economics, 35(18), 1889-1899.
 • Traoré, F., & Badolo, F. (2016). On The Co-Movement Between Coffee and Cocoa Prices in International Markets. Applied Economics, 48(40), 3877-3886.
 • Uzmay, A. (2005). AB'de Hayvansal Ürünlerde Uygulanan Politikalar ve Türkiye'nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi. Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü , 81-94.
 • Uzmay, A., & Çınar G. 2016. İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi; Bulanık Eşli Karşılaştırma, Tarım Ekonomisi Dergisi, 22 (2): 59-67.
 • Uzmay, A., & Ozden, F. (2016). A Study on the Factors Affecting the Dairy Policy Opinions of the 2013 Turkey National Dairy Summit Participants. Journal of Agricultural Science and Technology, 18(5), 1163-1172.
 • Uzmay, A., Koyubenbe, N., & Konca, Y. 2006, İzmir İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen ve Pazarlayan İşletmelerin Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (3):43-53.
 • Von Cramon, T. (1998). Estimating Asymmetric Price Transmission With The Error Correction Representation: an Application to The German Pork Market, European Review of Agricultural Economics, 25, 1-18.
 • Weldesenbet, T. 2013. Asymmetric price transmission in the Slovak liquid milk market. Agricultural Economics. 59: 512–524. 99
Primary Language tr
Subjects Management, Agricultural, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2559-7929
Author: Gökhan ÇINAR (Primary Author)
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 6, 2017

Bibtex @research article { tarekoder325626, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2017}, volume = {23}, pages = {93 - 99}, doi = {10.24181/tarekoder.325626}, title = {Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim}, key = {cite}, author = {ÇINAR, Gökhan} }
APA ÇINAR, G . (2017). Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim. Tarım Ekonomisi Dergisi , 23 (1) , 93-99 . DOI: 10.24181/tarekoder.325626
MLA ÇINAR, G . "Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 93-99 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/28532/325626>
Chicago ÇINAR, G . "Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 93-99
RIS TY - JOUR T1 - Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim AU - Gökhan ÇINAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.325626 DO - 10.24181/tarekoder.325626 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 99 VL - 23 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.325626 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.325626 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim %A Gökhan ÇINAR %T Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim %D 2017 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 23 %N 1 %R doi: 10.24181/tarekoder.325626 %U 10.24181/tarekoder.325626
ISNAD ÇINAR, Gökhan . "Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 / 1 (April 2017): 93-99 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.325626
AMA ÇINAR G . Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim. TED - TJAE. 2017; 23(1): 93-99.
Vancouver ÇINAR G . Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2017; 23(1): 99-93.