Year 2017, Volume 23 , Issue 1, Pages 85 - 91 2017-04-06

İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler
Rural Women Entrepreneurship in Izmir and The Factors Affecting

Buket KARATURHAN [1] , Gülüzar ÜNSAL [2] , Bakdaulet ISSABEK [3] , Duran GÜLER [4]


Dünya nüfusu içerisinde önemli bir yere sahip olan kadınların iş gücüne katılımlarının erkeklerin yanında daha az bir paya sahip olması, kadınların kendi işlerini kurmalarında ve çalışma hayatının dışında kalmalarında önemli bir sorun teşkil etmektedir. Kadınların kendi işlerini kurmaları, işsizliği azalttığı gibi ülkenin ekonomik büyümesine de önemli ölçüde etki etmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de kadın girişimciliği, istihdam açısından sorunların çözümünde önemli araçlardan biri olarak görülmektedir ve kadın girişimciliğini desteklemek için çeşitli projeler, çalışmalar yürütülmektedir. Kırsal alanda kadınlar için girişimcilik, aile bütçesine katkı sağlama açısından önemlidir. Kırsal alanda kadınların girişimcilik süreçlerine yoğun olarak katılmaları kırsal kalkınmaya, dolayısıyla ülke kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Ancak bu olumlu sonuca ulaşılması kırsal alanlarda yer alan kadınların girişimcilik faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunulması ile mümkündür. Bu çalışmanın temel amacı, İzmir ili Aliağa İlçesi kırsalında yaşayan kadınların girişimci olma kararını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Ayrıca mevcut girişimcilik faaliyetlerini tespit etmek, girişimcilik önündeki engelleri incelemek ve elde edilen bulgular doğrultusunda tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. Araştırma İzmir İli Aliağa İlçesine bağlı altı köyde yaşayan toplam 65 kadınla yüz yüze anket yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda İzmir İli Aliağa İlçesinde girişimcilik faaliyetinde bulunan kadınların en çok karşılaştıkları sorunların sırasıyla; eğitim seviyesinin düşük olması, finansal desteğin yetersizliği ve bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiştir. 

Women who have a significant share in the world population have a smaller share of participation in the workforce than men is a significant problem in women's ability to set up their own business and stay out of working life. Setting up their own business has a significant impact on the economic growth of the country as well as on reducing unemployment. As in many countries of the world, women's entrepreneurship in Turkey is seen as one of the important tools in solving problems in terms of employment. Therefore, various projects and studies are being carried out to support women's entrepreneurship. Entrepreneurship for women in rural areas is important for contributing to the family budget. The intensive participation of women in the entrepreneurial process in the rural areas will contribute to rural development and therefore to the development of the country. However, this result can only be achieved by identifying the problems faced by women in rural areas in their entrepreneurial activities and presenting solutions to these problems. The main purpose of this study is to reveal the factors influencing the entrepreneurship decisions of the women living in the rural areas of Aliaga district in Izmir. It is also aimed to identify existing entrepreneurial activities, to examine the obstacles to entrepreneurship and to propose solutions for the problems. The study was conducted through a face-to-face interview of 65 women living in villages located in Aliaga district. Challenges faced by women entrepreneurs in Aliaga district are low education level, inadequate financial support and lack of information.

 • Aytaç, Ö., İlhan, S., 2007. Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18: 101-120.
 • Bedük, A., 2005. Türkiye'de Çalışan Kadın ve Kadın Girişimciliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12): 106-117.
 • Esen, E. 2013. Avrupa Birliği ve Türkiye'de Kırsal Kadının Durumu ve Almanya'dan Proje Uygulama Örnekleri. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 12(1): 105-127.
 • Fazlıoğlu, A., 2002. Kadınların Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Tarım Ekonomisi Derneği V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül, Erzurum.
 • Gülçubuk, B., Savcı, İ., Özer, D., Demiryürek, K., 2011. Türkiye'de Kırsal Alanda Kadının Girişimciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Kadınların Bu Konuda Güçlendirilmesine Yönelik Politika Önerilerinin Geliştirilmesi. Proje Sonuç Raporu - TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Destek Grubu (SOBAG) Proje No. 108K523, 140s. Ankara.
 • Kantar, M., 1996. Adana ve İçel İli Dağ Köylerinde Yaşayan Kırsal Kadınların Toplumsal Yaşamdaki Rolleri ve Bu Rollerle İlgili Geleceğe Yönelik Beklentileri, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Kantar, M., 1999. Girişimcilik ve Kırsal Kadınlar, Tarım Ekonomisi Dergisi, 4: 29-42.
 • Kaya, T.E., Atsan, T., 2012. Kırsal Kadınların Sosyo-Ekonomik Durumları ve Geleceğe Yönelik Beklentileri (TRA1 Bölgesi Örneği). Tarım Ekonomisi Dergisi, 18(1): 1-11.
 • Kızılgöl, Ö., İşgüden, B. 2008. Bandırma'nın Girişimcilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 9(2): 257-279.
 • Kurt, M., Ağca, V., Erdoğan, S., 2006. Afyonkarahisar İli Girişimcilik Performansının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 8(2): 97-114.
 • Miran, B., 2003. Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Newbold, P., 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey.
 • Özar, Ş., 2005. GAP Bölgesinde Kadın Girişimciliği, GAP-GİDEM Yayınları, Ankara.
 • Soysal, A., 2010. Türkiye'de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1): 83-114.
 • Soysal, A., 2013. Kırsal Alanda Kadın Girişimciliği: Türkiye İçin Durum Değerlendirmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1): 163-189.
 • Şahin, E., 2009. Kadın Girişimcilik ve Konya İlinde Kadın Girişimcilik Profili Üzerine Bir Uygulama. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17: 287-309.
 • TÜİK, 2012. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/ ?kn=95&locale=tr (Erişim Tarihi: 19.11.2014).
 • Yağcı, F., Bener, Ö., 2005. Girişimci Kadınların Demografik ve Genel Karakteristikleri ile Kadınları Girişimciliğe Motive Eden Faktörler. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 33(2005): 85-100.
 • Yetim, N., 2002. Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(2): 79-92.
Primary Language tr
Subjects Management, Agricultural, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Buket KARATURHAN (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi

Author: Gülüzar ÜNSAL

Author: Bakdaulet ISSABEK

Author: Duran GÜLER
Institution: Ege Üniversitesi

Dates

Publication Date : April 6, 2017

Bibtex @research article { tarekoder325625, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2017}, volume = {23}, pages = {85 - 91}, doi = {10.24181/tarekoder.325625}, title = {İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {KARATURHAN, Buket and ÜNSAL, Gülüzar and ISSABEK, Bakdaulet and GÜLER, Duran} }
APA KARATURHAN, B , ÜNSAL, G , ISSABEK, B , GÜLER, D . (2017). İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler. Tarım Ekonomisi Dergisi , 23 (1) , 85-91 . DOI: 10.24181/tarekoder.325625
MLA KARATURHAN, B , ÜNSAL, G , ISSABEK, B , GÜLER, D . "İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 85-91 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/28532/325625>
Chicago KARATURHAN, B , ÜNSAL, G , ISSABEK, B , GÜLER, D . "İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 85-91
RIS TY - JOUR T1 - İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler AU - Buket KARATURHAN , Gülüzar ÜNSAL , Bakdaulet ISSABEK , Duran GÜLER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.325625 DO - 10.24181/tarekoder.325625 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 91 VL - 23 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.325625 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.325625 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler %A Buket KARATURHAN , Gülüzar ÜNSAL , Bakdaulet ISSABEK , Duran GÜLER %T İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler %D 2017 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 23 %N 1 %R doi: 10.24181/tarekoder.325625 %U 10.24181/tarekoder.325625
ISNAD KARATURHAN, Buket , ÜNSAL, Gülüzar , ISSABEK, Bakdaulet , GÜLER, Duran . "İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 / 1 (April 2017): 85-91 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.325625
AMA KARATURHAN B , ÜNSAL G , ISSABEK B , GÜLER D . İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler. TED - TJAE. 2017; 23(1): 85-91.
Vancouver KARATURHAN B , ÜNSAL G , ISSABEK B , GÜLER D . İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2017; 23(1): 91-85.