Year 2017, Volume 23 , Issue 1, Pages 55 - 60 2017-04-06

Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi
Effects of Queen Bee on Colony Development and Management Economy in Turkish Beekeeping

Mustafa KÖSOĞLU [1] , Banu Yücel YÜCEL [2] , Neslihan ÖZSOY [3] , Erkan TOPAL [4] , Sait ENGİNDENİZ [5]


Arıcılık, hayvansal üretimde çevre koşullarından en fazla etkilenen tarımsal faaliyettir. Bu üretim modelinde uygun iklim şartları, zengin bitki örtüsü ve doğru koloni yönetimi üreticiyi başarıya götürecektir. Arıcılar kolonilerinden maksimum verim almak için gerek floral kaynak gerekse iklim şartları bakımından en uygun yerlere gitmeye çalışırlar. Başarıda önemli etkenlerin başında, koloni düzenini sağlayan ve genetik yapının temelini oluşturan ana arı gelmektedir. Ana arı çiftleşme sonrasında döllenmiş yumurtasından dişi birey, döllenmemiş yumurtasından da erkek birey üretmesiyle, koloninin hem anası, hem de babası durumundadır. Genotip üzerine arıcının etkisi ise, çalıştığı yöreye ve arıcılık amacına uygun olan genotipi seçmek, bir başka deyişle doğru ana arı tercihinde bulunmaktır. Bunun yanı sıra, şayet gerçekleştirebiliyorsa, uygun zamanda kaliteli ana arı yetiştirmektir. Kaliteli bir ana arı, işletme ekonomisini etkileyerek, üreticiye yüksek kazanç sağlayacaktır.

The beekeeping is the most affected agricultural activity from environmental conditions in animal production. Proper climatic conditions, rich flora and true colony management will carry of producer to success in this production model. Beekeepers try to go the most proper place of both floral source and climatic conditions for getting maximum production from colonies. The queen bee provide of the colony order and constitute of basic genetic structure is come at the begininning of success. The queen bee is both mother and father of the colony with production of female individual from fertile eggs and male individual from infertile eggs after mating. The effect of beekeeper on genotype is choosing proper genotype for beekeeping purpose and working place, in other words making true preference on queen bee. Alongside, rearing qualified queen bee in proper time, if realized. The qualified queen bee provides high income to producer with affecting of management economy. 

 • Akyol, E., Yeninar, H., Kaftanoğlu, O. 2008. Live weight of queen honey bees (Apis mellifera L.) predicts reproductive characteristics. Journal of the Kansas Entomological Society, 81(2), 92-100.
 • Al-Fattah, M A A-W A., El-Din, H A S., Ibrahim, Y. Y. 2016. Factors affecting the quality of mated honey bee queens stored for different periods in queen-right bank colonies. Effect of cage level and position on holding frame. Journal of Apicultural Research, Vol. 55, No. 4, 284–291.
 • Bekić, B.,Mladenović, M. 2014. Profitability of Queen Bee Rearing at Apiaries of Diffirent Capacity. Sustainable agriculture and rural development in terms of therepublic of Serbiastrategicgoalsrealization within the Danuberegion. Rural development and (un) limited resources, 634-649. Erişim yeri:http://mpra.ub.unimuenchen.de/58558/.
 • Ceyhan, V., Emir, M., 2016. Türkiye Arıcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Geleceği, Erol Ofset, Samsun, 68 s.
 • Chaimanee, V., Evans, J.D., Chen, Y., Jackson, C. and Pettis, J., 2016. Sperm viability and gene expression in honey bee queens (Apis mellifera) following exposure to the neonicotinoid insecticide imidacloprid and the organophosphate acaricide coumaphos. Journal of Insect Physiology, 89: 1–8.
 • Delaney, D A., Keller, J J., Caren, J R., Tarpy, D R. 2011. The physical, insemination, and reproductive quality of honeybee queens (Apis mellifera L.). Apidologie 42: 1-13.
 • Delaplane, K.S., Pietravalle, S., Brown, M.A. and Budge, G.E., 2015. Honey Bee Colonies Headed by Hyperpolyandrous Queens Have Improved Brood Rearing Efficiency and Lower Infestation Rates of Parasitic Varroa Mites. PLoS One. Dec 21;10(12)
 • Doğaroğlu, M. 2009. Modern Arıcılık Teknikleri. 3. Basım. Doğa Arıcılık San. Tic. Ltd. Şti. Tekirdağ.
 • Doğaroğlu, M., Doğaroğlu, O K. 2015. Modern Arıcılık Teknikleri (Arıcılıkta Başarının Yolları). 6 Basım. Anadolu Matbaa, İstanbul. ISBN 975-94210-0-3.
 • Emir, M. 2015a. Evaluation of Queen Bee Production in Turkey. International Journal of Agriculture and Wildlife Science. 1(2): 104 – 107.
 • Emir, M. 2015b.Türkiye'de Arıcıların Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Etkinliği, Doktora Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 167 s.
 • Haygem, 2017. Ana Arı Üretim İzinli İşletmeler. Erişim yeri: http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Menu/9/Aricilik Erişim Tarihi: 07.04.2017
 • Kadirhanoğulları, İ.H., Karadaş, K., Külekçi, M., 2016. Iğdır İlinde Bal Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(4): 115-120.
 • Karaca, Ü. 2017. Ana Arı Üretim İşletmelerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi ABD. 33 sayfa. Dönem projesi. Antalya
 • Kence, A. 2006. Türkiye bal arılarında genetik çeşitlilik ve korunmasının önemi. Uludağ Arıcılık Dergisi.6(1):25-32.
 • Korkmaz, A., Öztürk, C. 2004. Ana Arı Yetiştiriciliği. 1. Baskı. Samsun Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü.
 • Kösoğlu, M., Topal, E. 2016. Kolonilerimizi Ne Kadar Yönetebiliyoruz? Tülümbe. S:45-48.
 • Laidlaw, H H., Eckert. J E. 1962. Queen rearing. Cambridge University Press, London.
 • Morse, R A. 1982. Rearing queen honeybees. Wicwas Press, Ithaca, N.Y., U.S.A.
 • Morse, R A. 1979. Rearing Queen Honey Bees, Wicwas Press, İthaca. N.Y. 128
 • Öder, E. 1997. Uygulamalı Ana Arı Yetiştiriciliği. Hasad yayıncılık Ltd. Şti. İstanbul.
 • Öder, E. 2006. Uygulamalı Arıcılık. Meta Basım Matbacılık Hizmetleri. İzmir. ISBN 975-9944-62-243-5.
 • Öztürk, A İ. 2014. Ana Arıda Kalite Kavramı ve Ana Arı Kalitesini Etkileyen Faktörler. ANADOLU, J. of AARI. 24 (1): 59 – 65.
 • Öztürk, C. 2012. Türkiye'de Ana Arı Yetiştiriciliği Sorunları ve Alınması Gereken Önlemler. 3 Uluslararası Muğla Çam Balı Kongresi. Kongre Kitabı Sayfa: 67-72. 01/04 Kasım 2012
 • Pettis, J.S., Ricae, N., Joselow, K., van Engelsdorp., D. Chaimanee, 2016. Correction: Colony Failure Linked to Low Sperm Viability in Honey Bee (Apis mellifera) Queens and an Exploration of Potential Causative Factors. PLoS One. 2016; 11(5): e0155833.
 • Rangel, J. and Tarpy, D.R., 2015. The combined effects of miticides on the mating health of honey bee (Apis mellifera L.) queens. Journal of Apicultural Research, Vol. 54, No. 3, 275–283.
 • Rhodes, J., Somerville, D. 2003. Introduction and early performance of queenbees. RIRDC Publication No 03/049, 42 Macquarie Street, Barton ACT 2600, Australia.
 • Saner,G., Engindeniz,S., Çukur, F., Yücel, B. 2005. İzmir ve Muğla illerinde faaliyet gösteren arıcılık işletmelerinin teknik ve ekonomik sorunları üzerine bir araştırma, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE), Ankara-2005, 126s (Basılmış Araştırma Kitapçığı) (ISBN- 975 407 169-1).
 • Saner, G., Yücel,B., Yercan,M., Karaturhan,B., Engindeniz,S., Çukur,F., Kösoğlu,M. 2011. Organik ve konvansiyonel bal üretiminin teknik ve ekonomik yönden geliştirilmesi ve alternatif Pazar olanaklarının saptanması üzerine bir araştırma: İzmir İli Kemalpaşa İlçesi örneği. TEPGE( Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü), Yayın No.195, Ankara, 173s.
 • Santoz, C.F.D., Santoz, P.D.d.S.D. and Blochtein, B., 2016. In vitro rearing of stingless bee queens and their acceptance rate into colonies. Apidologie, 47:539–547.
 • TÜİK, 2016. Hayvancılık İstatistikleri. Erişim Yeri: http://rapory.tuik.gov.tr/07-04-2017-11:53:58- 64048506413061954602122917994.html. Erişim Tarihi: 07.04.2017.
 • Vatansever, H. 2004. Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları. Ankara. ISBN: 975-94467-5-8.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering, Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa KÖSOĞLU
Institution: Ege Üniversitesi

Author: Banu Yücel YÜCEL (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi

Author: Neslihan ÖZSOY
Institution: Ege Üniversitesi

Author: Erkan TOPAL
Institution: Ege Üniversitesi

Author: Sait ENGİNDENİZ
Institution: Ege Üniversitesi

Dates

Publication Date : April 6, 2017

Bibtex @review { tarekoder325618, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2017}, volume = {23}, pages = {55 - 60}, doi = {10.24181/tarekoder.325618}, title = {Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi}, key = {cite}, author = {KÖSOĞLU, Mustafa and YÜCEL, Banu Yücel and ÖZSOY, Neslihan and TOPAL, Erkan and ENGİNDENİZ, Sait} }
APA KÖSOĞLU, M , YÜCEL, B , ÖZSOY, N , TOPAL, E , ENGİNDENİZ, S . (2017). Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi , 23 (1) , 55-60 . DOI: 10.24181/tarekoder.325618
MLA KÖSOĞLU, M , YÜCEL, B , ÖZSOY, N , TOPAL, E , ENGİNDENİZ, S . "Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 55-60 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/28532/325618>
Chicago KÖSOĞLU, M , YÜCEL, B , ÖZSOY, N , TOPAL, E , ENGİNDENİZ, S . "Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 55-60
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi AU - Mustafa KÖSOĞLU , Banu Yücel YÜCEL , Neslihan ÖZSOY , Erkan TOPAL , Sait ENGİNDENİZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.325618 DO - 10.24181/tarekoder.325618 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 60 VL - 23 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.325618 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.325618 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi %A Mustafa KÖSOĞLU , Banu Yücel YÜCEL , Neslihan ÖZSOY , Erkan TOPAL , Sait ENGİNDENİZ %T Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi %D 2017 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 23 %N 1 %R doi: 10.24181/tarekoder.325618 %U 10.24181/tarekoder.325618
ISNAD KÖSOĞLU, Mustafa , YÜCEL, Banu Yücel , ÖZSOY, Neslihan , TOPAL, Erkan , ENGİNDENİZ, Sait . "Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 / 1 (April 2017): 55-60 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.325618
AMA KÖSOĞLU M , YÜCEL B , ÖZSOY N , TOPAL E , ENGİNDENİZ S . Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi. TED - TJAE. 2017; 23(1): 55-60.
Vancouver KÖSOĞLU M , YÜCEL B , ÖZSOY N , TOPAL E , ENGİNDENİZ S . Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2017; 23(1): 60-55.