Year 2017, Volume 23 , Issue 1, Pages 25 - 36 2017-04-06

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
European Union Instrument for Pre-accession Assistance-Rural Development (IPARD) Programme and Assessment in terms of Turkey

Fazıl Akın OLGUN [1] , Gözde SEVİLMİŞ [2]


Bu çalışmada, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye'de önceki dönemlerde uygulanan kırsal kalkınma destekleri ile IPARD destekleri arasındaki temel farklılıklar ele alınmaktadır. Kırsal kalkınma desteklerinin amacı, kırsal alanlarda altyapı yatırımlarını desteklemek, kırsal alanlardaki yaşam koşullarını iyileştirmek, istihdamı artırmak ve IPARD amaçlarına benzer şekilde ürün kalitesini artırmaktır. Diğer yandan, bunların yanı sıra IPARD'ın temel amacı işletmelerin Topluluk standartlarına ulaşmasına katkıda bulunmaktır. IPARD'ın zaman içerisinde ülkemizde proje kültürünün yerleşmesine ve fon kullanımındaki artış ile kırsal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

In this study, European Union Instrument for Pre-accession Assistance in Rural Development (IPARD) Programme and the fundamental differences between the rural development aids implemented in earlier period in Turkey and IPARD funds are examined. The objective of rural development aids is to improve the infrastructure investments in rural areas, to improve the living conditions of rural areas, to increase employment and the product quality similar to IPARD objectives. On the other hand, besides these objectives the main IPARD objective is to contribute to the upgrading of the enterprises to the Community standards. In the course of time, IPARD is expected to contribute more for locating the project culture in our country and increasing the use of funds and rural development. 
 • Anonim, 2007. Poland and Hungary: Action for the Restructuring of the Economy – PHARE Programme, http://eur- lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:e50004. Erişim: 14.01.2017.
 • A n o n i m , 2 0 1 2 a . I n s t r u m e n t f o r S t r u c t u r a l P o l i c i e s f o r P r e A c c e s s i o n – I S PA P r o g r a m m e , http://www.welcomeurope.com/european-funds/ispa-181+81.html#tab=onglet_details.Erişim: 14.01.2017.
 • Anonim, 2012b. SAPARD Programme http://www.welcomeurope.com/european-funds/sapard-special-accession-programme- agriculture-rural-development-197+97.html. Erişim: 15.01.2017.
 • Anonim, 2012c. Community Assistance for the Reconstruction, Development and Stabilization of the Western Balkan – CARDS Programme http://www.welcomeurope.com/european-funds/cards-530+430.html#tab=onglet_details. Erişim: 17.01.2017.
 • A n o n i m , 2 0 1 4 , I n d i c a t i v e S t r a t e g y P a p e r f o r T u r k e y ( 2 0 1 4 - 2 0 2 0 ) , a d o p t e d o n 2 6 . 0 8 . 2 0 1 4 , http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-turkey.pdf. Erişim: 21.01.2017.
 • Anonim, 2016, Instrument for Pre-accession Assistance, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919- csp-turkey.pdf. Erişim: 21.01.2017.
 • A n o n i m , 2 0 1 7 . Ta r ı m v e K ı r s a l K a l k ı n m a y ı D e s t e k l e m e K u r u m u İ m z a l a n a n S ö z l e ş m e l e r L i s t e s i , http://tkdk.gov.tr/ProjeIslemleri/ImzalananSozlesmeler. Erişim: 21.01.2017.
 • Altundağ, H. 2008. AB Kırsal Kalkınma Politikasında LEADER Yaklaşımının Yeri ve Türkiye'de Uygulamaya Yönelik Yapılan Çalışmalar, Uzmanlık Tezi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
 • Av r u p a K o m i s y o n u , “ I n d i c a t i v e S t r a t e g y P a p e r f o r Tu r k e y ( 2 0 1 4 - 2 0 2 0 ) , a d o p t e d o n 2 6 . 0 8 . 2 0 1 4 ” http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-turkey.pdf. Erişim: 22.01.2017
 • Aydın, H. İ. ve Yıldırım, H., 2013. Kırsal Kalkınmanın Yeniden Yapılanması Sürecinde Yerel Aktörler: Bölgesel Kalkınma Ajansları – Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı:4 (28-42).
 • Bilici, İ., 2010. Türkiye'de Kırsal Kalkınmanın Gelişimi ve IPARD Süreci, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, s.32.
 • Can, M. 2007. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiye'nin Kırsal Kalkınması Açısından İncelenmesi: SAPARD ve IPARD Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s.11.
 • Çelik, Z. 2005. Planlı Dönemde Türkiye'deki Kırsal Kalkınma Politika ve Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme, http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/b13b2203029ed80, _ek.pdf. Erişim: 18.01.2017.
 • Dinç, G. 2014. 2014-2020 IPA II Dönemi Hazırlıkları ve 2007-2013 IPA I Dönemi ile Karşılaştırılması, Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi, s.5.
 • T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, TR-AB Mali İşbirliği, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=5&1=1. Erişim: 23.01.2017. Gülçubuk, B., Köksal, Ö., Ataseven, Y., Gül, U. ve Kan, M. 2015. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Projeleri Etki Değerlendirme Raporu, Ankara.
 • Gülçubuk, B., 2006, Avrupa Birliği ve Dünya'da Kırsal Kalkınmada Ortaya Çıkan Yeni Yönelimler ve Türkiye'nin Uyum Sürecindeki Yaklaşımları. Tekgıda-İş Dergisi, Tekgıda-İş Sendikası Yayın Organı, Sayı:96, s. 9-24.
 • Işık, N. ve Baysal, D. 2011. Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Kırsal Kalkınma Politikaları: Genel Bir Değerlendirme, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1:165-186
 • İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye–AB Katılım Süreci Mali İşbirliği, http://www.ikv.org.tr/icerik_print.asp?id=42 Erişim: 21.02.2017.
 • Olgun, A ve Işın, F. 1999. Tarım Politikaları ve Tarım Sektörü Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye, Yardımcı Ders Kitabı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:535, s.69 ve 87.
 • TÜİK 2016, İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr, Erişim: 22.01.2017.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering, Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Fazıl Akın OLGUN (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Gözde SEVİLMİŞ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 6, 2017

Bibtex @research article { tarekoder317836, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2017}, volume = {23}, pages = {25 - 36}, doi = {10.24181/tarekoder.317836}, title = {AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {OLGUN, Fazıl Akın and SEVİLMİŞ, Gözde} }
APA OLGUN, F , SEVİLMİŞ, G . (2017). AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi , 23 (1) , 25-36 . DOI: 10.24181/tarekoder.317836
MLA OLGUN, F , SEVİLMİŞ, G . "AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 25-36 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/28532/317836>
Chicago OLGUN, F , SEVİLMİŞ, G . "AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2017 ): 25-36
RIS TY - JOUR T1 - AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi AU - Fazıl Akın OLGUN , Gözde SEVİLMİŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.317836 DO - 10.24181/tarekoder.317836 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 36 VL - 23 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.317836 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.317836 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi %A Fazıl Akın OLGUN , Gözde SEVİLMİŞ %T AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi %D 2017 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 23 %N 1 %R doi: 10.24181/tarekoder.317836 %U 10.24181/tarekoder.317836
ISNAD OLGUN, Fazıl Akın , SEVİLMİŞ, Gözde . "AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 23 / 1 (April 2017): 25-36 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.317836
AMA OLGUN F , SEVİLMİŞ G . AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. TED - TJAE. 2017; 23(1): 25-36.
Vancouver OLGUN F , SEVİLMİŞ G . AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2017; 23(1): 36-25.