ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÜRETİCİLERİN TOPLULAŞTIRMAYA BAKIŞ AÇILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TOKAT-ERBAA ÖRNEĞİ)
Factors Affecting Viewpoint to Consolidation of Farmers in Land Consolidation Application (ErbaaTokat Province)

Gülçin ALTINTAŞ [1] , Yaşar AKÇAY [2]


Bu çalışmada kullanılan veriler Tokat İli Erbaa Ovasındaki 10 köyden 105 adet işletme ile anket yapılarak elde edilmiştir. Araştırma bölgesindeki üreticilerin toplulaştırma ile ilgili düşünceleri, tavsiyeleri, toplulaştırmayı benimsemede hangi faktörlerin etkili olduğu, toplulaştırmadan kaynaklanan sorunları incelenmiştir. Araştırma bölgesinde toplulaştırma sonrası ortaya çıkan en önemli sorunun tesviye problemi olduğu belirlenmiştir. Toplulaştırma sonrası bakım görmeyen kanallar, köprüler ve yollar da yıpranarak sorun haline gelmiştir. Arazi Toplulaştırmasına üreticilerin bakış açıları ile bu durumu etkilediği düşünülen bazı sosyo-ekonomik faktörler arasında istatistiksel olarak bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Üreticilerin arazi toplulaştırmasına bakış açıları ile üreticilerin yaşı ve işletmelerin ihtisaslaşma düzeyleri arasında yapılan ki-kare testi sonucunda bağımlılık olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin arazi toplulaştırmasına bakış açılarına göre oluşturulan gruplar arasında; parsel sayıları ve pazara dönüklük oranı bakımından grup ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda belirlenmiştir.
In this study data were obtained from Tokat- Erbaa plain farms 105 farms from 10 different villages via survey method. In the research area farmers' thoughts about land consolidation, their suggestions, some factors affecting their willingness to the land consolidation, and local problems caused by consolidation were determined. The leveling was the most critical problem in the land consolidated area. In addition, neglected irrigation channels, bridges and roads were other problems after land consolidation.Whether there is a relationship between some socio-economic factors with viewpoint of farmers to land consolidation were investigated. According to the chi-square test, a statistically significant relationship was found between the viewpoint of the farmers to the land consolidation and age of farmers, and also specialization of the farms. According to one-way analysis of variance, the difference between the groups on the basis of the viewpoint of the farmers to the land consolidation was determined as statistically significant according to plot numbers and the ratio of market orientation
 • AÇIL, F., KÖYLÜ, K., 1971. “Zirai Ekonomi ve İşletmecilik Dersleri” Ankara Üniv., Zir. Fak. Yayınları No: 465, Ders Kitabı No: 168, Ankara.
 • toprak verimliliğini korumak ve yatırımın yararlılığını uzun yıllar sürdürmek için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bölgedeki tarım kuruluşların uygun ekim münavebesi önerilerinde bulunması ve olanaklar ölçüsünde bu önerilerin uygulanması sağlanmalıdır.
 • AKÇAY, Y., ANGIN, N., 1989. “Arazi Toplulaştırması ve T ü r k i y e ' d e B u K o n u d a k i U y g u l a m a l a r ı n Değerlendirilmesi” TZOB, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Mart 1989, Cilt:5, Sayı:51, Ankara.
 • ARSLANKURT, B., ALTINTAŞ, A., GÜLEÇ, M., 2005. Türkiye'de arazi toplulaştırma projelerinin “Tokat, İlinde Arazi Toplulaştırması Yapılan Alanlarda Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Toplulaştırma Bilinç Düzeyine Etkili Faktörler”, TKB, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tokat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Tokat.
 • ÇİÇEK, A., ERKAN, O., 1996. “Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemi”, Gaziosmanpaşa Üniv., Ziraat Fak., Yayın No:12, Ders Notları Serisi:6, Tokat.
 • DİE, 2001. Devlet İstatistik Enstitüsü (Türkiye İstatistik Kurumu), “Tarım Sayımı Sonuçları”, tüik.gov.tr.
 • DÜZGÜNEŞ, O., KESİCİ, T., GÜRBÜZ, F., 1993. İstatistik Metodları, Ankara Üniv., Zir. Fak. Yayınları:1291, Ders Kitabı:369, Ankara.
 • Ö Z K A N , E . , 1 9 9 9 . “ A r a z i To p l u l a ş t ı r m a s ı Uygulamalarında Sosyo-Ekonomik Yapı Özellikleri ve Benimsemeyi Etkileyen Faktörlerin Etkinliği (Edirne- Uzunköprü Örneği)” Trakya Üniv., Fen Bilimleri Enst., Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Tekirdağ.
 • SERPER, Ö., 1986. Uygulamalı istatistik, Filiz Kitapevi, İstanbul.
 • TAŞDEMİR, N., 2001. “Konya - İçeri Çumra'da Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İle Birlikte Uygulanan Arazi Toplulaştırmasının Ekonomik Analizi” Köy Hizmetleri Konya Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, 24-27 Mayıs, ISBN: 975-19-2654-8, Konya. Sorumlu Yazar Gülçin ALTINTAŞ
 • altintasgulcin@hotmail.com Geliş Tarihi
 • Kabul Tarihi : 04.04.2009
 • Toplulaştırılan parsellerin zaman içerisinde tekrar parçalanması ve şekillerinin bozulması ve bu
Other ID JA35SH63DK
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülçin ALTINTAŞ
Institution: ?

Author: Yaşar AKÇAY
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2009

Bibtex @ { tarekoder272388, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2009}, volume = {15}, pages = {35 - 43}, doi = {}, title = {ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÜRETİCİLERİN TOPLULAŞTIRMAYA BAKIŞ AÇILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TOKAT-ERBAA ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {ALTINTAŞ, Gülçin and AKÇAY, Yaşar} }
APA ALTINTAŞ, G , AKÇAY, Y . (2009). ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÜRETİCİLERİN TOPLULAŞTIRMAYA BAKIŞ AÇILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TOKAT-ERBAA ÖRNEĞİ). Tarım Ekonomisi Dergisi , 15 (1 ve 2) , 35-43 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25835/272388
MLA ALTINTAŞ, G , AKÇAY, Y . "ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÜRETİCİLERİN TOPLULAŞTIRMAYA BAKIŞ AÇILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TOKAT-ERBAA ÖRNEĞİ)". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 (2009 ): 35-43 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25835/272388>
Chicago ALTINTAŞ, G , AKÇAY, Y . "ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÜRETİCİLERİN TOPLULAŞTIRMAYA BAKIŞ AÇILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TOKAT-ERBAA ÖRNEĞİ)". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 (2009 ): 35-43
RIS TY - JOUR T1 - ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÜRETİCİLERİN TOPLULAŞTIRMAYA BAKIŞ AÇILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TOKAT-ERBAA ÖRNEĞİ) AU - Gülçin ALTINTAŞ , Yaşar AKÇAY Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 43 VL - 15 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÜRETİCİLERİN TOPLULAŞTIRMAYA BAKIŞ AÇILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TOKAT-ERBAA ÖRNEĞİ) %A Gülçin ALTINTAŞ , Yaşar AKÇAY %T ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÜRETİCİLERİN TOPLULAŞTIRMAYA BAKIŞ AÇILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TOKAT-ERBAA ÖRNEĞİ) %D 2009 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 15 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD ALTINTAŞ, Gülçin , AKÇAY, Yaşar . "ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÜRETİCİLERİN TOPLULAŞTIRMAYA BAKIŞ AÇILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TOKAT-ERBAA ÖRNEĞİ)". Tarım Ekonomisi Dergisi 15 / 1 ve 2 (December 2009): 35-43 .
AMA ALTINTAŞ G , AKÇAY Y . ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÜRETİCİLERİN TOPLULAŞTIRMAYA BAKIŞ AÇILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TOKAT-ERBAA ÖRNEĞİ). TED - TJAE. 2009; 15(1 ve 2): 35-43.
Vancouver ALTINTAŞ G , AKÇAY Y . ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÜRETİCİLERİN TOPLULAŞTIRMAYA BAKIŞ AÇILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TOKAT-ERBAA ÖRNEĞİ). Tarım Ekonomisi Dergisi. 2009; 15(1 ve 2): 43-35.