HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ
An Analysis on Accordance to European Union and Animal Husbandry Farms; The Case of Eastern Anatolia

Adem AKSOY [1] , Fahri YAVUZ [2]


Doğu Anadolu Bölgesi ile AB büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektörünün yapısal farklılıklarını ortaya koymak,AB ile rekabet edebilirlikte en önemli iki faktör olan kaliteli ve düşük maliyetli üretim yapılamamasının nedenlerinin tespit etmek bu çalışmanın amacıdır.Araştırma yöresini temsil edecek şekilde 4 il ve 56 köyden 480 işletme basit tesadüfü örnekleme ile belirlenmiş ve bu işletmelerde 2007 yılına ilişkin hayvancılıkla ilgili bilgiler anket yoluyla temin edilmiştir. Çalışmada; işletmelerin %57.9 'unun yerli ırklarla çalıştığı, %77.5'sinde şap hastalığı, %37.9'unda burusella, %34.6'sında sarılık hastalıklarının oldukça yaygın görüldüğü, üreticilerin mevcut yapılarıyla %94.2'si AB'nde uygulanan hayvan sağlığı ve refahı konularındaki standartları sağlayamayacakları tespit edilmiştir. Regresyon analiz sonucunda büyükbaş hayvan bulunduran işletmelerde hayvancılığın yapılış amacı, toplam arazi miktarı ve verim (p < 0.01) AB'ne uyumda önemli faktörler olarak çıkmıştır. Hayvancılık işletmelerinde yerli ırkların oranının azaltılması, kendi kaba yemini karşılayan büyük işletmelerin oranının artırılması, oldukça yaygın görülen hayvan hastalılarının azaltılması ve işletmelerin kayıt altına alınması AB müktesebatına uyumda büyük önem arz etmektedir.
This study, aims to explore the structural differences between animal husbandry sector in European Union and animal in EasternAnatolia Region and to determine the causes that constrain the production with high quality and low cost which are two important factors in competing with European Union. To reperesent the study area, 480 samples were determined with simple random sampling method from 4 provinces and 56 villages, and the survey conducted in 2007 to gather information regarding animal husbandry. According to the study results, 57.9% of the farms have local breeds, 77.5% suffer from food and mouth disease, 37.9% suffer from brucella, 34.6% suffer from hepatitis.With their current structure, 94.2% farmers would not be able to provide the standards on animal health and welfare practice. To adjust to the European Union Aquis, following issues can be recommended: the ratio of local breeds should be decreased in animal husbandry farms, the ratio of larger scale farms that produce their own forrage should be increased, prevailed animal disease must be decreased and all the farms in the region have to be registired.
 • Anonim. 2000. 2000 Genel Nüfus Sayımı. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü.Yayın No:2759.Ankara.
 • Anonim. 2004a. Tarımsal Yapı ve Üretim. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü.Yayın No: 3032.Ankara.
 • Anonim 2005a. Tarımsal Yapı ve Üretim. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü.Ankara.
 • Anonim. 2006a. II. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sonuç Raporu. http://www.ist-vho.org.tr/kurultay/ab_uyum.htm (09.02.2006).
 • A n o n y m o u s 2 0 0 6 b . E u r o s t a t H o m e P a g e . http://epp.eurostat.cec.eu.int (18.11.2006).
 • Çizelge 18. Hayvancılık işletmelerinin tamamı için lojistik regresyon analizi sonuçları
 • Toplam arazi miktarı
 • Hayvancılık politikalarından faydalanma
 • İşletme tipi1 (küçükbaş ytş.:1 diğerleri:0)
 • İşletme tipi2 (Her ikisinide ytş.:1 diğerleri:0) 0.938 -1.687 -0.186 -3.14
 • Anonim 2007a. Türkiye 2006 İlerleme Raporu. ( C O M ( 2 0 0 6 ) http://www.disisleri.gov.tr/NR/rdonlyres/9033EEB0- E 8 0 C - 4 6 D 0 - A B 4 D - A5767882853A/0/IlerlemeRaporu_8Kasim2006_Ta mamininCevirisi1.pdf (11.12.2007). n i h a i ) .
 • Anonim. 2007b. Yüksek Planlama Kurulunun 30/11/2004 tarihli ve 2004/92 nolu Tarım Stratejisi 2006-2010 Belgesi. Devlet Planlama Teşkilatı İnternet Sayfası. http://mevzuat.dpt.gov.tr/ypk/2004/92.pdf (06.09.2007).
 • Benli. E.. 2007. Globalleşen Dünya'da Türkiye Et ve Süt Sanayi.TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İnternet Sitesi. 14.pdf (22.11.2007).
 • Eraktan. G.. 2004. Genişleme Sürecinin Avrupa Birliği Tarımı ve Ortak Tarım Politikasına Etkileri. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi. 16-18 Eylül. Tokat.
 • Kaymakçı vd. 2005. Türkiye Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Üzerine Teknik ve Yaklaşımlar. VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 3-7 Ocak.Ankara. Ekonomik
 • Kaymakçı. M.. 2007. AB müzakere sürecinde hayvancılıkta üretim dışına itilebiliriz. AB Veteriner hekim Platformu http://abveteriner.org/dosyalar/uretim.doc (12.09.2007).
 • Turan. A.. 2001. Tarım Sanayi Entegrasyonunda Kooperatiflerin Rolü ve Önemi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. www.tbyayin.gov.tr/turktarim/sayi140 (18.11.2007). Sorumlu Yazar Fahri YAVUZ
 • fyavuz@atauni.edu.tr Geliş Tarihi Kabul Tarihi : 01.05.2008
Other ID JA35SG47ZS
Journal Section Articles
Authors

Author: Adem AKSOY
Institution: ?

Author: Fahri YAVUZ
Institution: ?

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { tarekoder272373, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2008}, volume = {14}, pages = {37 - 45}, doi = {}, title = {HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {AKSOY, Adem and YAVUZ, Fahri} }
APA AKSOY, A , YAVUZ, F . (2008). HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi , 14 (1 ve 2) , 37-45 . Retrieved from http://journal.tarekoder.org/en/issue/25833/272373
MLA AKSOY, A , YAVUZ, F . "HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (2008 ): 37-45 <http://journal.tarekoder.org/en/issue/25833/272373>
Chicago AKSOY, A , YAVUZ, F . "HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (2008 ): 37-45
RIS TY - JOUR T1 - HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ AU - Adem AKSOY , Fahri YAVUZ Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 45 VL - 14 IS - 1 ve 2 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ %A Adem AKSOY , Fahri YAVUZ %T HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ %D 2008 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 14 %N 1 ve 2 %R %U
ISNAD AKSOY, Adem , YAVUZ, Fahri . "HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ". Tarım Ekonomisi Dergisi 14 / 1 ve 2 (June 2008): 37-45 .
AMA AKSOY A , YAVUZ F . HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ. TED - TJAE. 2008; 14(1 ve 2): 37-45.
Vancouver AKSOY A , YAVUZ F . HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2008; 14(1 ve 2): 45-37.