Cilt/Volume  24      Sayı/Number 1     Haziran/June 2018

24. Cilt, 1. Sayı Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Zirai Gübre ve İlaç Tedarikçilerinde Yabancılaşma:Adana İli Örneği
Alienation of Agricultural Fertilizer and Pesticide Suppliers: A Case Study in Adana

Burak ÖZTORNACI, Dicle AYAZ

Dünya Ticaret Örgütü Reformları ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Tarımsal İhracatlarına Etkisi
World Trade Organization Reforms and Their Impacts on the Agricultural Exports of the Developing Countries

Sinan ÇİFTÇİ, Cemal ATICI

Tarım ve Tarım Dışı Sektörlerde İşsizlik Histerisi
Unemployment Hysteresis in Agricultural and Non-agricultural Sectors
Ahmet Tayfur AKCAN

Kamu Tarım Yatırımlarının Dağılımının Gini Katsayısı ile Ölçülmesi:Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir İnceleme (1999-2017)
Evaluation of The Distribution of Public Agricultural Investments With Gini Coefficient:
An Analysis on Northeast Anatolia Region (1999-2017)

Şekip YAZGAN, Esra KADANALI

Türkiye’de Bal Arzı ve Talebi için Öngörü
Forecasting Honey Supply and Demand in Turkey
Gamze SANER, Hakan ADANACIOĞLU, Zakiyeh NASERI

ABD Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Fiyat Desteği Uygulaması IşığındaHububatta Yeni Bir Destekleme Fiyat Sistemi Önerisi
A New Support Price System Propasal in Cereals in the Light of US Licensed Warehousing
System and Price Support Implementation

Mustafa KAYA

Türkiye’de Tarımsal GSYH İle Tarımsal Yatırımlar Arasında Nedensellik İlişkisi
The Causality Relationship Between Agricultural Investment and the Agricultural GDP in Turkey

F. Akın OLGUN, Şule IŞIN, Ferruh IŞIN

Tarım Arazisi Kamulaştırmalarına İlişkin Üretici Görüş ve Beklentileri:Kocaeli Kandıra Gıda İhtisas Sanayi Bölgesi Örneği
Farmers’ Opinions and Expectations about Agricultural Land Expropriations:
A Case Study of Kocaeli Kandıra Food Specialized Organized Industrial Zone

Bahar AYDIN CAN, Sait ENGİNDENİZ

Türkiye ve AB Ülkelerinde Kırmızı Et Üretiminde İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırılması
Comparison of Labor Productivity in Red Meat Production in Turkey and EU Countries

Ergün ŞİMŞEK

AB’de LEADER Yaklaşımı ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
The Leader Approach in EU and Assessment in Terms of Turkey

Fazıl Akın OLGUN, Gözde SEVİLMİŞ

EDİTÖR / EDITOR

Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ   –  Prof. Dr. Göksel ARMAĞAN

İDARİ ASİSTAN / EXECUTIVE ASSISTANT
Dr. Gökhan ÇINAR – M.Çağla ÖRMECİ KART