Cilt/Volume  23      Sayı/Number 1     Haziran/June 2017

23. Cilt, 1. Sayı Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Türkiye Tarımının Kısa Tarihi: Destekleme Politikası Özeli
 The Short History of Turkey’s Agriculture: The Case of Support Policy
Alper DEMİRDÖĞEN, Emine OLHAN
DOI 10.24181/tarekoder.304269

Tohum, Kimyasal Gübre ve İlaç Kullanımı Açısından Mısır Üreticilerinin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Duyarlılığı: Adana İli Örneği
Sensitiveness of Maize Producers on to Environmental and Human Health in Terms of Hybrid Seed, Chemical Fertilizer and Pesticide: Case of Adana
Burhan ÖZALP, Hüseyin Tayyar GÜLDAL
DOI 10.24181/tarekoder.315313

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
European Union Instrument for Pre-accession Assistance-Rural Development (IPARD) Programme and Assessmentin terms of Turkey
Fazıl Akın OLGUN, Gözde SEVİLMİŞ
DOI 10.24181/tarekoder.317836

Sakarya İlinde Fındık Üretim Maliyeti
HazalnutProduction Costin Sakarya Province
Özge YILDIZ, Vedat DAĞDEMİR
DOI 10.24181/tarekoder.317853

Türkiye’de Bazı Hayvansal Ürünlere Yapılan Harcamaları Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi
Econometric Analysis of Factors Affecting Household Spending on Some Animal Products in Turkey
Faruk URAK, Vedat DAĞDEMİR, Abdulbaki BİLGİÇ
DOI 10.24181/tarekoder.325608

Türkiye Arıcılığında Ana Arının Koloni Gelişimine ve Arıcılık Ekonomisine Etkisi
Effects of Queen Bee on Colony Development and Management Economy in Turkish Beekeeping
Mustafa KÖSOĞLU, Banu YÜCEL, Neslihan ÖZSOY, Erkan TOPAL, Sait ENGİNDENİZ
DOI 10.24181/tarekoder.325618

Information Sources and Satisfaction of Cotton Growers of Muzaffargarh District of Pakistan
Pakistan’ın Muzaffargarh Bölgesindeki Pamuk Üreticilerin Bilgi Kaynakları ve Yayımdan Memnuniyet Durumları
Muhammad IMRAN, Orhan ÖZÇATALBAŞ
DOI 10.24181/tarekoder.325620

Risk Management in Agriculture: Examples from Some Countries
Tarımda Risk Yönetimi: Bazı Ülkelerden Örnekler
Babou SOGUE, Handan AKCAÖZ
DOI 10.24181/tarekoder.325621

İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimciliği ve Bunu Etkileyen Faktörler
Rural Women Entrepreneurship in Izmir and The Factors Affecting
Buket KARATURHAN, Gülüzar ÜNSAL, Bakdaulet ISSABEK, Duran GÜLER
DOI 10.24181/tarekoder.325625

Çiftlik Sütü Fiyatlarından Yoğurt ve Peynir Pazarına Asimetrik İletim
Asymmetric Transmission from Farm Milk Prices to the YoghurtandCheese Market
Gökhan ÇINAR
DOI 10.24181/tarekoder.325626

Türk Tarımında Bitkisel Üretim Etkinliği: 2000 Yılı Sonrası Araştırmaların Genel Değerlendirmesi
Plant Production Efficiency in Turkish Agriculture: A Review of LastTwo Decades
Altuğ ÖZDEN
DOI 10.24181/tarekoder.325629

Türkiye’de İşlem Hacmi Yüksek Balık Hallerinin Durum Değerlendirmesi
The Structuraland Economic Status of Turkish Wholesale Fish Markets
Dilek EMİROĞLU, Mustafa Tolga TOLON, Deniz GÜNAY, Osman ÖZDEN
DOI 10.24181/tarekoder.325633

Serada Hıyar Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönleri ve Yatırım Özellikleri
Economic Aspects and In vestment Characteristics of Greenhouse Cucumber Growing in Turkey
Dilek YÜCEL  ENGİNDENİZ
DOI 10.24181/tarekoder.325635

Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi’nin Türkiye’nin Gıda
Ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Impacts of the European Union’s Rapid Alert System for Food and Feed
on the Food Export of Turkey
Seda YILMAZ ÇEBİ, Emine OLHAN
DOI 10.24181/tarekoder.325641

 

Cilt/Volume  23      Sayı/Number 2     Aralık/December 2017

23. Cilt, 2. Sayı Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Türkiye’de Tarım Sektörünü Desteklemeye Yönelik Sağlanan Çeşitli
Araçların Tarımsal Üretim Değeri Üzerine Etkilerinin Analizi
Analysis of Various Instruments for Supporting Providedto Agricultural Sector
on Agricultural Production Value in Turkey
Halil İbrahim YILMAZ, Ferit ÇOBANOĞLU
DOI 10.24181/tarekoder.364880

Türkiye’de Sulama Yatırımlarının Tarım Alanlarının Kullanım Şekillerine Etkisinin Belirlenmesi
The Effect of Irrigation Investments on the Usage of Agricultural Areas in Turkey
Tolga TİPİ, Hasan VURAL, Şule TURHAN, Burcu ERDAL
DOI 10.24181/tarekoder.364887

Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Supply Chain Management in Dairy Farms in Turkey
Duran GÜLER, Gamze SANER
DOI 10.24181/tarekoder.364891

Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği
Importance of Packaging in Consumer’s Food Consumption:A Case of Konya-Selçuklu District
Cennet OĞUZ, Gürhan ÖZAYDIN
DOI 10.24181/tarekoder.364893

Gıda Kayıpları, İsraf ve Toplumsal Çabalar
The Social Initiative on Food Loss and Waste
Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU
DOI 10.24181/tarekoder.364946 

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği
Evaluation of Geographically Indication Products and Rural Development: The Case Study of Muğla Province
Figen ÇUKUR, Tayfun ÇUKUR
DOI 10.24181/tarekoder.364914

Türkiye’de Tarımsal Kredi Performansının Çok Boyutlu Ölçekleme Yaklaşımıyla Analizi
Analysis of Agricultural Credit Performance in Turkey By Multi-Dimensional Measurement Approach
Hakan ADANACIOĞLU, Metin ARTUKOĞLU, Erdoğan GÜNEŞ
DOI 10.24181/tarekoder.364932

Uluslararası Düzeyde Coğrafi İşaretler,
Yaratılan Ekonomik Değer ve Türkiye’deki Sistemin Değerlendirilmesi
Geographical Indications at International Level,
The Created Economic Value and Evaluation of the System in Turkey
Fazıl Akın OLGUN, Gözde SEVİLMİŞ
DOI 10.24181/tarekoder.364953

Türkiye’de Organik Tarım ve Geleceği
Organic Agriculture in Turkey and its Future
Duygu DALBEYLER, Ferruh IŞIN
DOI 10.24181/tarekoder.364902

Türkiye’nin Kuru İncir İhracat Potansiyeli: Çekim Modeli Yaklaşımı
Turkey’s Potential Dried Fig Export: a Gravity Model Approach
Ferruh IŞIN
DOI 10.24181/tarekoder.364904

Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye’de Tarım Sigortası Sistemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Agricultural Insurance Schemes in Developed Countries and Turkey
F. Eymen YAZGI, Emine OLHAN
DOI 10.24181/tarekoder.369424

Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği
Effect of Packaging on Consumers’ Purchasing Preferences for Milk and Dairy Products: A Case Study of Izmir
Burçin GÖK, Merve SALKIN, Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ, Filiz KINIKLI
DOI 10.24181/tarekoder.369451

Arı Ürünleri Tüketicilerinin Genel Özellikleri ve Tüketim Tercihleri: Çanakkale İli Örneği
General Characteristics and Consumption Preferences of Bee Products Consumers: Case Study of Canakkale
Özge Can NİYAZ, Nevin DEMİRBAŞ
DOI 10.24181/tarekoder.369470

Türkiye’de Arazi Toplulaştırması: Mevzuat ve Uygulamalar
Land Consolidation In Turkey: Legislation and Practices
Sinan DURU, Aykut GÜL, Seyit HAYRAN
DOI 10.24181/tarekoder.369476

Yayımcılara Göre Çiftçi Uygulamalarının Sürdürülebilirliği: Ege Bölgesi Örneği
Sustainability of Farmers’ Practices According to Extensionits: Case of Aegean Region
Özlem YILDIZ, Murat BOYACI
DOI 10.24181/tarekoder.369436

Tarım İşletmelerinde Sübvansiyonlu Kredi Kullanımı: Ankara İli Örneği
The Use of Subsidized Creditin Agricultural Holdings: The Case of Ankara Province
Fatma TOSUN, Erdoğan GÜNEŞ
DOI 10.24181/tarekoder.369508 

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi
An Evaluation of Satisfaction of Members in the Beet Growers Cooperatives-Kayseri
İbrahim TİMURKAYNAK, Göksel ARMAĞAN
DOI 10.24181/tarekoder.369541

Antep Fıstığı Üreten İşletmelerde Tarımsal ve Toplumsal Değişme: Gaziantep İli Örneği
Socialand Agricultural Change of Enterprises that Producing Pistachio: A Case Study on Gaziantep Province
Müge Kantar DAVRAN, Burhan ÖZALP, Barış YURT, Ferhat YILDIZ, Halil FIRAT
DOI 10.24181/tarekoder.369484 

Determination of Factors Affecting The Consumption of Private Label Food Products by Using Artificial Neural Networks and Logistic Regression Model: Case of İzmir Province
Yapay Sinir Ağı ve Lojistik Regresyon Modeli Kullanılarak Market Markalı Gıda Ürünleri
Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: İzmir İli Örneği
Kadriye SAPMAZ, Murat YERCAN
DOI 10.24181/tarekoder.369498

Çiftçiler İçin Girişimcilik Ölçeği Geliştirilmesi ve Çiftlik Performansı Üzerindeki Etkisi
Developing Entrepreneurship Scale For Farmers and Impacton Farm Performance
Gökhan ÇINAR, Göksel ARMAĞAN, Altuğ ÖZDEN, Nurçin ÇINAR
DOI 10.24181/tarekoder.369401

EDİTÖR / EDITOR

Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ   –  Prof. Dr. Göksel ARMAĞAN

İDARİ ASİSTAN / EXECUTIVE ASSISTANT
Dr. Gökhan ÇINAR – M.Çağla ÖRMECİ KART