21. Cilt Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Cilt/Volume  21      Sayı/Number 1     Haziran/June 2015

Su Ürünleri Endüstrisindeki Firmaların Etkinlik ve Verimliliklerini Belirleyen Faktörlerin TR22 Bölgesi için Analizi
The Analysis of the Determinants of Efficiency and Productivity of Firms in Fisheries Industry in TR22 Region
İsmail SEKİ, Mehmet AKBULUT

Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği
According to Different Equivalence Scales, Change of Basic Poverty Indicators: The Case of Turkey
Burak ÖZTORNACI, Alper DEMİRDÖĞEN

Denizli İlinde Mevcut Tarımsal Durum ve Kırsal Kalkınmaya Bakış Açısından İncelenmesi
Investigation of the current situation in Denizli Agricultural and Rural Development in the Perspective
Okan AKIN

Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Biliş Düzeyi Açısından İncelenmesi
Analysis of the Firms that Exported Agricultural Product in Turkey in Terms of Cognition Level
Gökhan ÇINAR, Ferruh IŞIN, Göksel ARMAĞAN

Devlet Desteklemelerinden Faydalanan Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Üretim Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi Erzurum, Erzincan, Bayburt İlleri Örneği
Analysis of The Factors Affecting the Production Rates of Dairy Livestock Facilities Benefiting From Governmental Financial Supports and Incentives: The Sample of Erzurum, Erzincan, Bayburt Provinces
Emine AŞKAN, Vedat DAĞDEMİR

EDİTÖR / EDITOR

Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ   –  Prof. Dr. Göksel ARMAĞAN 

İDARİ ASİSTAN / EXECUTIVE ASSISTANT
Arş. Gör. Duran GÜLER