20. Cilt Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Cilt/Volume  20      Sayı/Number 1     Haziran/June 2014

Antalya’da Tarım Sektöründe Firmaların İnovasyon ve Yerel Aktörlerle İşbirliği Faaliyetlerinin Analizi
An Analysis of Innovation and Collaboration Activities in Agricultural and Agricultural Related Firms with Local Actors in Antalya
Onur SUNGUR, Recep KOÇ, Murat Ali DULUPÇU

İstanbul İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Açık ve Paket Süt Tüketim Alışkanlıkları
Unpacked and Packed Milk Consumption Patterns of Consumers in Urban Aria of Istanbul Province
Ersin KARAKAYA, Cuma AKBAY

Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması Çerçevesinde İleri Tarım Müzakerelerindeki Gelişmeler ve Türkiye Tarımı Üzerine Etkileri
Developments in Further Negotiations on Agriculture in Framework of World Trade Organization Agreement on Agriculture and Effetcs on Agriculture Of Turkey
Burhan ÖZALP, M. Necat ÖREN

Türkiye’de Tarım İşletmelerinde Farklı Muhasebe Sistemlerine Göre Masraf ve Gelir Hesaplama Yöntemleri
Calculation Methods of Agricultural Costs and Income by Different Accounting Systems in Turkey
Yusuf ÇELİK

Tarımda Eğitim ve İşgücü Verimliliği İlişkisi: Bölgesel Farklılıklar
The Relationship Between Education and Labor Productivity in Agriculture: Regional Differences
Yalın KILIÇ, Taylan KIYMAZ

Cilt/Volume  20      Sayı/Number 2     Aralık/December 2014

Çeltik Üretiminde Kimyasal İlaç Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği
Analysıs of Factors Affectıng Pestıcıde use in Rıse Productıon: The Case Study of Samsun
A. Semih UZUNDUMLU, Göksel TOZLU, Okan GEDİKLİ

İzmir ve Manisa’da İşlenen Domatesin Sosyal Yaşam Döngüsü Analizi
Social Life Cycle Analysis of Processed Tomato in Izmir and Manisa
Heval YILDIRIM

Türkiye ve Rusya Tarımsal Ticaretinin Politika Değişimi Açısından Değerlendirilmesi
An Evaluation of Agricultural Trade between Turkey and Russia in the Context of Policy Perspective
Alper Demirdöğen, Emine Olhan

İzmir İlinde Arıcılığın Ekonomik Yönleri ve Sorunları
Economic Aspects and Problems of Beekeeping in Izmir, Turkey
Sait ENGİNDENİZ, Kubilay UÇAR, Cansu BAŞARAN

EDİTÖR / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ (Baş Editör/Editor-in-chief)
Doç. Dr. Göksel ARMAĞAN  (Yardımcı Editör/Associate Editor)
Arş. Gör. Duran GÜLER (İdari Asistan / Executive Assistant)