18. Cilt Yayın Kurulu, İçindekiler ve Hakem Listesi indirmek için tıklayınız.

Cilt/Volume  18      Sayı/Number 1     Haziran/June 2012

Kırsal Kadınların Sosyo-Ekonomik Durumları ve Geleceğe Yönelik Beklentileri (TRA1 Bölgesi Örneği)
Rural Women’s Socio-Economic Status and Future Expectations  (The Case of TRA1 Region)
Tuğba Erem KAYA, Tecer ATSAN

Kooperatifler Aracılığıyla Hayvan Dağıtımı Kapsamında Desteklenen Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Pazara Katılım Düzeyini Etkileyen Faktörlerin (Üreticiye ve İşletmeye Ait) Analizi: Adana İli Örneği
The Analysis of Effects of Supports through Cooperatives to Livestock Farms on the Market Participation of Producers: Case of Adana Province
Seval MUTLU ÇAMOĞLU, Hilal YILMAZ, Aykut GÜL, Murat GÖRGÜLÜ

Tarımsal Korumacılık, Korumacılığın Ölçümü ve Türkiye
Agricultural Protectionism, Its Measurement and Turkey
Alper DEMİRDÖĞEN, M. Necat ÖREN

Dünyada ve Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Çok Uluslu Şirketlerin Gelişimi
Direct Foreign Investment and Multinational Companies’s Progress in Turkey and the World
O.Murat KOÇTÜRK, Meral EKER

Cilt/Volume  18   Sayı/Number 2   Aralık/December  2012

Türkiye’de ve Dünyada Fındık Politikaları
Hazelnut Policies in Turkey and in the World
Selma KAYALAK, Ahmet ÖZÇELİK

Kimyevi Gübre ve Toprak Tahlili Desteğinin Sosyo -Ekonomik Açıdan İncelenmesi (Tokat İli Örneği)
Socio-Economic Investigation of Chemical Fertilizer and Soil Analysis Supports (Tokat Province Sample)
Gülçin ALTINTAŞ, Atila ALTINTAŞ

Erzurum’da Meraya Dayalı Üretim Yapan Hayvancılık İşletmelerinin Sosyoekonomik Analizi
Socioeconomic Analysis of the Livestock Farms Dependent on Natural Rangelands in Erzurum
Abdurrahman KARA, Semiha KIZILOĞLU

Türkiye’de 1990 Yılından Sonra Uygulanan Vergi Politikaları ve Kriz Etkisi
Effect of Tax Policies and Crisis in Turkey Since 1990
Nesrin CANDAN


EDİTÖR / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ (Baş Editör/Editor-in-chief)
Doç. Dr. Göksel ARMAĞAN  (Yardımcı Editör/Associate Editor)